Notulen van de besloten vergadering van de Raad der gemeente Putte gehouden op vrijdag 21 augustus 1970 om 20.00 uur ten gemeentehuize Aanwezig: de heren J.A.M.Boudrievoorzitter, H. de Bruijn en J.R.C. de light, wethouders» J.R.Sluijts, l.Jo Buijs, P.C»van linden, G.H. Suijker- buijk en H» Bensbach, leden» Notulist: GoC.JoVan linden» 1»le Voorzitter stelt aan de orde de garantie-aanvragen van de heer Smet, Vermeulen en laureys voor rente en aflossing van een aan te gane hypothecaire lening t.b.v. het in eigendom verkrijgen van een woning» Na de voorlezing v§.n het advies van burgemeester en wethouders, maakt het raadslid Bensbach nog de opmerking, dat de heer laureys niet het volle garantie-bedrag aangevraagd heeft. Geen der overige raadsleden verlangt ter zake nog het woord» 2»Als tweede punt voor de besloten zitting, stelt de Voorzitter aan de orde de toewijzing van een 5-tal woningwetwoningen aan de Schaepmanstraat De Voorzitter deelt de raad mede'abusievelijk geen lijst van woningzoekenden bij de stukken ter inzage hob ben gelegen» Hij informeert of er nog raadsleden zijn die het op prijs stellen om deze lijst als nog in te zien» Het raadslid Bensbach zegt nog graag even van deze gelegenheid gebruik te willen maken waarna de betreffende lijst door de Voorzitter wordt overhandigd. De Voorzitter deelt de raad verder mede, dat thans 5 woningen van het complex 11 woningwetwoningen aan de Schaepmanstraat zijn toe te wijzen» Het voorstel van B en W betreft de toewijzing'van 1 woning aan de Pam.» Simons uit Engeland terwijl wordt voorgesteld de overige 4 woningen toe te wijzen aan alle in Putte woon-' achtige woningzoekenden» Wanneer straks de overige 6 woningen van dit complex zullen moeten worden verdeeld, zullen B en V/ er naar streven ook enkele woningzoekenden van buiten de gemeente als'candidaten voor te dragen» Het raadslid van Lijfden zegt naar aanleidng van de lijst van woningzoekenden, dat de heer J.C.Hendrickx, Putseweg 1 op 27 maart 1970 een woning heeft aangevraagd en per 1 november a.s» zijn woning aan de Putseweg moet verlaten» Wethouder de Bruijn antwoordthierop dat de heer Hendrickx zijn voorkeur heeft uitgesproken voor de woning welke is gebouwd naast de woning Grensstraat 44. Bij de eerstvolgende verdeling zal deze

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 79