-12 Hierna biedt de Voorzitter de heer Suijkerbuijk namens de gemeente een aandenken aan in de vorm van een kop en schotel voorzien van het gemeentewapen alsmede een cheque voor de hem nog toekomende presentie gelden over het afgelopen jaar» Het raadslid Suijkerbuijk spreekt hierna zijn hartelijk dank uit voor de waarderende woorden» Hij zegt zijn candldatuur niet meer te hebben willen verlengen omdat de politiek hem niet ligt» Onderzijds betuigt hij zijn dank voor de periode van 8 jaar die hij als raadslid heeft mogen meemaken» Hij vond het steeds een gezellige sfeer tijdens de vergaderingen waarin toch iedereen zijn mening kon zeggen en schrijft dit toe aan de byzondere tact van de leiding. Hij spreekt zijn grote waardering uit voor de Voorzitter. Hij zegt steeds begrip getoond te hebben voor de standpunten van de hele raad» Hij dankt de raadsleden voor de goede sfeer en voor het begrip dat steeds voor elkaar is op- S G Is gebracht» Nooit zijn de zaken in de persoonlijke getrokken terwijl na afloop van de vergaderingen toch alles weer was vergeten» Hij noemt het een voorrecht om deze 8 jaar te hebben mogen meewerken aan de opbouw van onze gemeente. Het afscheid als raadslid wil voor de heer Suijkerbuijk niet zeggen, dat hij zi'ch ook uit de gemeenschap terug zal trekken» Men mag altijd aankloppen en er zal steeds gehoor worden gegeven. Daarbij is hij nog als commissielid benoemd tot 1973 welke taak hij vanwege de con tacten toch nog gaarne zal blijven vervullen» Tot slot danki^het raads lid Suijkerbuijk nogmaals de Voorzitter voor zijn byzondere prettige leiding en gewaardeerde woorden alsmede de raadsleden voor de prettige samenwerking» Ook brengt hij nog zijn persoonlijke dank over aan de heren Bensbach en de Bruijn voor hun sympathieke woorden en wenst de nieuwe raad alle succes toe. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter hierna de openbare vergadering» Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putte gehouden op Q^f De Wet!

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 78