kamp alsmede de aankoop van een groot recreatiegebied van de Erven Moretus, Hierin zijn we mede dankzij de vooruitziende blik van de raad gelukkig geslaagd» Maar onze taak is nog niet ten einde en voor de gemeente zal er altijd een taak blijven» Thans moeten we verder in noordelijke richting met de woningbouw, de villawijk moet van de grond komen. DeVoorzitter wijst nog op het totstandkomen van het winkelapparaat, het gemeenschapshuis, het structuurplan en vlekkenplan alsmede te nog te realiseren nieuwe weg naar het havengebied van Antwerpen» Dit zijn geen utopieën, aldus de Voorzitter maar serieuze plannen» De Voorzitter dankt de heer Suijkerbuijk voor zijn inbreng als raadslid» Hij prijst zijn eerlijkheid en oprechtheid en zijn steeds opbouwende kritiek Met weemoed ziet hij het raadslid vertrekken» Hij spreekt zijn byzondere genoegdoening uit voor het hoge peil waarop de raadsvergaderingen steeds hebben gestaan» Hij brengt de dank over van het College alsmede van de bevolking» Daarna schetst de Voorzitter de grote bedrijvigheid van de heer Suijkerbuijk op het maatschappelijk terrein. Hij wijst op de grote verdienste van de heer Suijkerbuijk voor de voetbalvereni ging Grenswachters alsmede voor de Stichting Putte», In dit verband, spreekt hij ook zijn grote waardering uit voor het werk van de echtgenote van het scheidende raadslid voor de katholieke Actie vrouwen alsmede- het ontzettend geduldig werk voor het welfare werk voor het tehuis BieduinenhofDe Voorzitter spreekt tehslotte de hoop uit dat dit afscheid geenszins een afscheid van de gemeen schap zal betekenen» Het raadslid Bensbach wil hieraan ook nog een kort woordje toe voegen» Hij zegt niet'in de herhaling te willen treden van hetgeen de Voorzitter reeds heeft gezegd».Hij zegt, dat het raadslid Suijker buijk de raad gaat verlaten maar als ambtenaar nog in dienst der overheid zal blijven» Hij stelt, dat de heer Suijkerbuijk zijn by zondere capaciteiten heeft bewezen als raadslid» Hij spreekt de viens uit, dat hij nog regelmatig contact met het scheidende raads lid zal mogen blijven houden» Wethouder de-.Bruiln wil hierbij ook aansluiten» Hij stelt, dat hij verschillende malen met de heer Suijkerbuijk in de clinch: heeft gelegen, maar dat hij toch steeds grote waardering voor de heer Suijkerbuijk heeft kunnen opbrengen, zowel als raadslid als op het gebied van'het verenigingsleven» Hij stelt, dat een-positief clement de raad gaat verlaten, maar dat dit hopelijk geen afscheid zal bete kenen voor'de gemeenschap» Hij sluit met de heer Suijkerbuijk als mede zijn echtgenote het allerbeste toe te wensen»

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 77