-10- plaatsgevonden binnen het College van Burgemeester en Wethouders Hij vraagt of de toegewezen taken ook door de wethouders worden vol+ brachto Be Voorzitter antwoordt hierop, dat de plaatsgehad hebbende functie verdeling binnen het College slechts een voorlopige is geweest in verband met de toen komende verkiezingen* Met de nieuwe raad zal hij wel de mogelijkheid bezien of hier tot een verdere splitsing kan worden overgegaan. Deze zaak zit op het ogenblik bij de Voorzitter in studie* Tot op heden nemen de wethouders veel.werk van de Voor zitter over hetgeen een bepaald aanmerkelijke ontlasting voor de Voorzitter inhoudt* Het raadslid Bensbach zegt blij te zijn met dit antwoord. 1 4» Afscheid raadslid HH. Suiljkerbuijk. Be Voorzitter begint zijn afscheisspeech voor het raadslid Suijkerbuijk met een plechtig dankwoord voor het vele werk, dat het scheidende raadslid in de afgelopen jaren voor de gemeente heeft gedaan* Hij prijst zijn wijze van taakopvatting. Be Voorzitter vraagt zich af wie er eigenlijk in deze jaren in de oppositie is geweest. Hij zegt. alleen maar een positieve bijdrage in opbouwende zin te hebben ondervonden. Hij zegt dat het raadslid Suijkerbuijk zich op een voortreffelijke wijze van zijn taak heeft gekweten,, Hij meent naians de hele raad te^preken als hij zijn spijt uitdrukt bij het heengaan van dit raadslid. U hebt een sfeer mee helpen opbouwen, waarbij U steeds voor de belangen van de gemeente bent opgekomen, op grond van Uw eigen christelijke grondslag, aldus de Voorzitter Be Voorzitter uit tevens zijn dank voor de wijze waarop de heer Suijkerbuijk zowel in-als buiten de raadsvergaderingen het gemeente bestuur heeft geholpen hetzij door een telefonische tip hetzij door een persoonlijk bezoek. Hierna wil de Voorzitter even een terug blik werpen op de tijd gedurende welke de heer Suijkerbuijk het raadslidmaatschap heeft vervuld. Hij memoreert aan de eerste raads vergadering, waarin de. kwestie van de rotonde in de St„Bionysiusstr aan de orde is. geweest* Baarna kwam de aankoop van een nieuwe vrachtwagen, de'bouw van een nieuwe school, de aanleg van het plant soen naast het gemeentehuis, de uitbreiding van het riolerings stelsel alsmede de bouw van een nieuwe -ambtswoning* Bit alles is door ons samen gerealiseerd, aldus de Voorzitter* Baarna zijn de grotere plannen gekomen zoals de vaststelling van het bestemmingsplan, de aanstelling van een stedebouwkundigealsmede een eigen technische ambtenaar, de grondaankopen, het bouwrijpinaken van de plannen Oost en West, de aanleg van het gemeentepark met vijver en herten-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 76