-9- nog even naar voren te brengen daar hem deze verdikte toespelingen op gemeentewerken erg hoog zitten»Hij licht nog even nader toe, dat bij een lange droge periode de rioolkolken stank verspreiden» Het raadslid van linden vraagt of er geen mogelijkheid besuaat voor personeelsuitbreiding® De Voorzitter antwoordt, dat de gemeente hiervoor is gebonden aan de richtlijnen van de Ministère Y/at deze richtlijnen betreft, zitten we al aan het maximum* Daarnaast zou het nog de vraag zijn of per soneelsuitbreiding budgetair wel haalbaar zou zijn. De Voorzitter memoreert in dit verband dat de gemeente weliswaar een sluitende be; roting heeft maar dat hiervan mede de oorzaak is de verfijnings- regeling in de algemene uitkering wegens ongewoon bevolkingsver- loop* Hierdoor kan de algemene uitkering in één jaar een heel stuk teruglopen* We. zitten momenteel in een moeilijke situatie, maar desondanks heeft de Voorzitter goede moed voor de toekomst* Het raadslid Bensbach wil tenslotte nog een opmerking maken om trent de overbelasting van het gehele personeelsbestand. Deze situatie, zo zegt hij, is menselijk praktisch niet te ver werken* Jaar ligt hier dan de fout? Hij vindt het een onverkwikke lijke zaak dat de burgemeester zelf de post moet afwerken* Hij concludeert,; dat hier een fout moet zitten in de organisatie. De uitbreidingen gaan in snel tempo* Hij noemt dit een mooi streven, maar dit brengt ook de nodige zorgen met zich mee» De secundaire voorzieningen mogen niet achterblijven bij de pri maire* 0~d deze manier ontstaat een stagnatie,waar men niets tegen kan doen* De gemeente wordt hier afgeremd door het rijk in verband met de bezetting van het personeel* De Voorzitter antwoordt dat met het huidige personeel,dankzij net grote teamwerk,de secundaire voorzieningen nog. kunnen worden opge vangen* Hij stelt, dat er wel een tekort is aan personeel, maar men kan dit geen fout noemen in de organisatie» Wat de behandeling en afwerking in de 'post betreft, deelt de Voorzitter mede, dat hier regelmatig kabinetstukuen, regiostukken alsmede ovèrigë confiden tiële stukken voorkomen, die hij niet kan afstoten naar de ambte naren* Hij memoreert in dit verband, dat hij naast zijn burge meestersambt ook nog de functie van gemeentesecretaris vervult* Alles komt echter aan/ood, maar de- kleinere zaken kunnen wel eens achterop raken* Dit wil niet zeggen dat deze worden verwaarloood* Er komen echter oplossingen is het niet in een keer, dan toch in 2 of 3 keer» Het raadslid Bensbach wil nog een suggestie poneren* Met het huidige personeelsbestand moet men oök de potende van net gemeente bestuur volledig benutten» Onlangs heeft er een taak-verdeling

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 75