-8— woningen te kunnen aanwijzen waar de stank uit deze putjes "binnen kan worden waargenomen. De Voorzitter antwoordt, dat hier dan wellicht iets zal haperen aan de rioolaansluiting» xiet raadslia Benspach zegt, dat het hier niet de eerste keer is dat de opmerking over de rioolputjes wordt gemaakt» Men kan zo de notulen nakijken en constateren dat deze kwestie reeds herhaalde lijk' door de heer van Linden is gesteld» De Voorzitter zegt, dat het ook alleen maar van de kant van het raadslid van Linden klachten regent en voor de rest uit heel het dorp niet» Het raadslid van Linden vraagt waar men zijn klachten hierover kan indienen "bij B en W of "bij de technische ambtenaar» De voorzitter antwoordt, dat men het beste zijn klachten kan in dienen bij B en W, dan komt de zaak meteen in de beleidssector» Het raadslid van Linden zegt, dat verschillende inwoners hun klachten hebben doorgegeven aan de technische ambtenaar» De "Voorzitter zegt, hierop geen antwoord te kunnen geven» De Heer van Poppelen is niet aanwezig en kan zich derhalve niet verdedigen» Hij zal dit met de heer van Poppelen opnemen en in B en Yf bespre- .ken» Het raadslid van Linden zegt, dat ruim tien maanden geleden een klacht aan de heer van Poppelen is doorgegeven omtrent een gebroken riooldekselDe heer van Poppelen heeft hier notitie van gemaakt, maar nog steeds is het riooldekeel niet vervangen» De Voorzitter antwoordt hierop dat het gemeentepersoneel overbe last is» Bij gemeentewerken is een onderbezetting van 80 90$ terwijl hij dit voor de secretarie schat op 40 h 50$» De personeels bezetting geschiedt overeenkomstig de richtlijnen van de Minister» Men kampt met een gebrek aan tijd» Regelmatig wordt er op het secretarie overwerk verricht waarvoor de ambtenaren niet worden betaald» Hij zegt een groot respect te hebben voor het personeel» Zelf is de voorzitter ook overbezet, hetgeen tot gevolg heeft dat hij s-nachts regelmatig thuis zit te werken» Hij vraagt voor het een en ander begrip van de raadsleden» De gemeente zit mo menteel met plannen voor 15 miljoen aan serieuze grote objecten» Wij zijn begonnen met Putte op te bouwen» De machine draait nu eenmaal en deze moet blijven draaien» Wethouder de Bruijn vo£gt hier nog aan toe dat de dienst gemeente werken momenteel nog maar op 3 M krachten draait en 1 technische ambtenaar. De heer Tops is reeds zes weken ziek terwijl de heer Daemen maar.voor een halve kracht kan worden gerekend» Daarbij zit ten wij ook nog met de vacantieperiodeHet is hem een behoefte dit

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 74