6- boven alles voorrang en er zal constant .worden gewerkt tot hierin zo mogelijk een oplossing is gevonden* Het raadslid van Linden 'repliceert dat men voor het constateren van de stukken aan deze installatie niet technisch hoeft te zijn* Met betrekking tot de motoren deelt hij nog mede, dat deze veel te veel werk moeten verzetten en'maar op een bepaalde capaciteit zijn afgestemd. Verder ging hij nog op andere details in. He Voorzitter antwoordtdat hij hierop geen antwoord Vkan geven. Hij vindt dit een te technische kwestie. Overigens staat de hele installatie- onder controle van het R.I.Z.A. Hijadviseert het raadslid van linden bij constatering van .gebreken contact op te nemen met de heer van Poppelen. Het raadslid van Linden meent dat hier maar 1 man is waar men met deze zaak naartoe moet en dat is de leverancier. He Voorzitter antwoordt, dat de leverancier heeft voldaan aan zijn verplichtingen. He installatie is geheel overeenkomstig het bestek opgeleverd. De aannemer valt in deze niets te verwijten. Met de ingenieurs van de Mabeg enz. komen we hier niet uit. Dus wordt gezocht naar een deskundige met praktijkervaring?aldus de voorzitter. Het raadslid van Linden stelt daarna dat de slibbakken thans 3 of 4 keer zijn leeggescheptAlles wordt dan maar op een hoop ge- gooit. Dit levert' ook'weer de nodige stank op. Hij vraagt of dit slib daar moet blijven liggen. Wethouder de Light antwoordt hierop, dat het s£i$ daar blijft liggen tot het voorjaar om dan gebruikt te worden voor de plant so e**- hexio Hij sfelt dat daar niet zoveel stank vanaf komt. Het raadslid van Linden zegt, dat het wel stinkt. Wethouder de Light antwoordt, dat het hier over de zuiveringsinstal latie gaat en dat de stank welke van de slibopslag komt maar zeer bijkomstig is. Het raadslid Suijkerbuijk informeert of er naast deze in Putte nog een dergelijke installatie staat in Nederland,, Wethouder de Light zegt, dat er verschillende in bedrijf moeten zijn maar dat de omstandigheden plaatselijk verschillen. Hij verwijst naar de gemeenten Dintel en Berg* De hele kwestie is volgens Wethouder de Light te zoeken in de af stand tot de bebouwde kom.Wij zijn op advies.van deskundigen afgegaan Hij noemt Het een geval van heirkracht. De 'Voorzitter zegt* toe dat er een oplossing zal worden gezocht. Het raadslid Suijkerbuijk licht zijn gestelde vraag nog nader toe. Wanneer eenzelfde installatie alduo Item worden opgezocht. Waar men zt u. Hun nt-tu

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 72