vindt hij het verwonderlijk dat gedurende de laatste tien dagen de installatie iedere dag uitvaltHier is toch iemand voor aan gesteld? Momenteel zijn er mankementen opgetreden waardoor het water langs de provinciale weg wordt afgevoerd, hetgeen ook weer een enorme stank met zieh'meebrengtHij vraagt zich af hoeveel geld deze installatie nog gaat kosten hoven het gevoteerde krediet van 6-§- ton0 De Voorzitter interrupeert het raadslid van linden hier en- zegt dat hij van die 6.> ton 1 ton moet aftrekken» aer raadslid, van hinden zag graag de gespendeerde kosten verhonden aan'de laatste wijzigingen in de raad behandeld» Hoeveel kost dat? Wethouder de Brui.in deelt mede, dat dit fo2.°000,heeft gekoste Het raadslid van hinden zegt dat iedere wijziging nutteloos is» Hoe meer het dorp uitbreidt des te groter zal de stankverspreiding worden. Hij suggereert dat het heter is het rioolwater op de ouder wetse manier te laten lopen» Hij vraagt wat de plannen hieromtrent van het Ooilege zijn» le Voorzitter antwoordt, dat de zuiveringsinstallatie is gebouwd met instemming van de hele gemeenteraad. Wij zijn echter met z'n'allen niet technisch bekwaam om de uitvoering van zulk project van te voren te kunnen beoordelen» Hiervoor zijn wij dus afgegaan op de ad viezen van het Ingenieursbureau Mabeg, van het R»LZ»A», van de Pro vinciale Waterstaat alsmede op het advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid» Haderhand zijn de moeilijkheden gekomen» Hij zegt, dat het thans een zeer moeilijke kwestie is gewordan» Het College zal echter niets on benut laten en kosten zullen niet worden bespaard om de stank tegen te gaan. Het College van Burgemeester en Wethouders hebben op advies van de Mabeg en het R.I.Z.A. de laatste'wijzigingen laten aanbrengen» Re Heer van Poppelen heeft echter direct gerapporteerd dat deze wijzigingen niet voldoen» Er moet thans iets gebeuren» Het College erkent ten volle de stankverspmiding maar daarmede is de moeilijkheid niet opgelost» Inmiddels.is contact omtrent deze zaak opgenomen met de Vereniging van Red» Gemeenten om een deskundige op dit gebied te vinden» Het Ministerie van Volksgezonheid is in de zaak betrokken» Het ToU.O. werd geraadpleegd. Dit is echter een zuivere theoretische instelling» Ons College zoekt een praktijkman. Het rijksinstituut voor Volksgezondheid te Utrecht, hetgeen hoofdzakelijk werkzaam is op het gebied van de milieuhygiëne is eveneens geraadpleegd» He op lossing is echter nog niet aanwezig» De Voorzitter deelt verder mede, dat inmiddels een bespreking heeft plaatsgehad met de provincie om een praktijkman te vinden op dit gebied. Verwacht wordt dalf de vol gende week enkele deskundigen bekend zullen zijn» Deze zaak heeft

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 71