-4 9o Voorstel van burgemeester en wethouders tot het garanderen van rente en aflossing van af te sluiten geldleningen t.b.v. woningbouw. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten gemeentelijke garantie te verlenen voor rente en aflossing van af te sluiten hypothecaire geldleningen t.b.v. de bouw van een eigen woning resp. tot aankoop van een eigen w oning aan Laureijs, de Smet.beiden wonende te België en aan G.Vermeulen, wonende te Putte. 10.. Toewijzing 5 'woningwetwoningen aan de Schaepmanstraat Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden 5 woningen gebouwd aan de Schaepmanstraat welke een deel uitmaken van het complex 11 woningwetwoningen 1969 toegewezen aan de navolgende personen: t.w. 1. D.Purr, wonende te Putte 2. J.Siemons, wonende te Engeland 3c B.Vereist, wonende te Putte 4c H.v.d. Wouwer* wonende te Putte 5c H. Cruijsweegs, wonende te Putte 1 1o Rondvraag. Het raadslid Bensbach opent de rondvraag met een informatie naar enkele voor zover hem bekend nog onafgedane zaken. In eersére instantie doelt hij op een twee-tal concept onder wij sbesluiten n.l. art.72 der lageronderwijswet 1920 en art. 50 der kleuteronderwijswet welke in een vorige raadsvergadering door burgemeester en wethouders zijn teruggenomen. De Voorzitter antwoordt hierop, dat de aanvraag ex.art. 72 der L.O.-Wet 1920 voor advies bij de Inspectie in bewerking is, dat hij terzake een gesprek met de Inspecteur heeft gehad, en dat hem is toegezegd dat in de loop van de volgende week het be treffende advies kan woréan tegemoet gezien. De aanvraag voor de kleuterschool ex.art. 50 der kleuteronder wijswet is voor advies gezonden aan de hoofdinspectrice voor het kleuteronderwijs te Nijmegen. Dit advies is nog niet binnen gekomen. Hierna informeert het raadslid Bensbach naar een ingediende klacht door dhr. Jansen uit de Postba,arr omtrent hinder van de kantine op het terrein dat wordt gehuurd door de Stichting Gezinsoord Buiten Ons Huis. Voor zover bekend, aldus het raads lid Bensbach, heeft' de betrokkene hierover ook nog geen bericht ontvangen. De Voorzitter antwoordt, dat de beantwoording van bedoelde klacht waarschijnlijk door de vacantietijd wat is achteropgeraakt Het is echter een hem bekend feit dat er dit jaar uit alle zijden van het dorp klachten over het gezinsoord zijn ingekomen. Naar aanleiding hiervan heeft de voorzitter een telefonisch onder houd gehad met de overigens pas nieuw benoemde directeur van Buiten Ons Huis. Tijdens zijn vacantie heeft de Heer van Poppelen ook de Kampleiding nog eens gewaarschuwd. Naar aanleiding van de baldadigheid dit jaar door de bewonars van Buiten Ons Huis heeft het College van burgemeesteren wethouders inmiddels be sloten en ook'reeds per a-nagetekend schrijven aan Buiten Ons Huis medegedeeld, het bedoelde terrein niet meer voor deze Stichting beschikbaar te stellen Het raadslid van linden informeert hierna naar de stand van zaken met betrekking tot de stank afkomstig van de zuiverings installatie. Hij stelt, dat deze installatie thans+ 10 maanden in werking is, en dat dit vanaf de eerste dag stank heeft ver spreid. Hij vindt het niet begrijpelijk dat men thans 2 wij zigingen aan de zuiveringsinstallatie heeft aangebracht waardoor de stank nog eerder is toegenomen dan verminderd. Daarnaast

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 70