deze verkoopprijzen in feite een uitschieter betekenen bij de overige reeds vroeger vastgestelde verkoopprijzen. Het raadslid Bensbach zegt, dat hij een m2 prijs/van 25, de Stichtingskosten van de te bouwen woningen toch niet boven de normale bouwkosten mogen komen» Als deze woningen te duur uitkomen zullen de adspirant-kopers moeilijk komen te zitten. Hij stelt, dat de gemeente moet toezien dat deze koopwoningen niet te duur zullen worden. De Voorzitter repliceert dat de prijzen vastliggen. De Aannemer koopt de grond» De kopers hebben reeds een optie gestur.t bij de aannemer, en weten dus waar ze aan toe zijn voor de toekomst» Het raadslid Bensbach informeert wat deze woningen zullen gaan kosten» Hij suggereert een bedrag van 45»000,'aan Stichtings kosten» Komen hier dan byzonaere mensen inwonen? De Voorzitter deelt mede, dat de juiste Stichtingskosten niet bekend zijn. Hij zegt er echter van overtuigd te zijn dat deze kosten niet aan de hoge kant zullen zijn, daar het hie± premie woningen betreft. Overigens verkoopt de gemeente alleen de grond. De bouwkosten zijn een zaak van de koper. De koper zal zelf wel uitmaken wat hij wenst te kopen» Punt 2 is natuurlijk wel een eventuele garantie-verlening van de gemeente, aldus de voorzitter. Het raadslid Bensbach verklaart zich met deze uiteenzetting aocoord» Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot de voor gestelde grondverkopen over te gaan» Voorstel van burgemeester en wethouders tot. 3e wijziging van de Algemene Bezoldigingsverordening 1970» De Voorzitter deelt de raad mede, dat deze voorgestelde wijziging een verhoging inhoudt van het minimumloon per 1 juli 1970, overeenkomstig de betreffende richtlijnen dienaangaande gegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vooi het rijkspersonee Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het aangeboden concept, beslo ;en tot vaststelling van de 3e wijziging der Algemene Bezoldigingsverordening 1970» Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een verordening tot het toekennen van e mi uitkering-ineens aan het daarvoor in aanmerking komend gemeente-personeel» De Voorzitter deelt aan de raad mede, dat het hier de zgn» trend-uitkering betreft over 1970» Zonder hoofdelijk stemming wordt tot vaststelling van het aan geboden concept besloten» Voorstel van Burgemeester en 'vfethouders tot- wijziging van het aandelenbezit van de waterleiding MijMidden Zeeland De Voorzitt r ceelt mede, dat het aandelenbezit van de N.V» Waterleiding Mij.. Midden Zeeland is verlaagd van 4.1 naar 22 i.v»m. de fusie welke deze Mij. heeft aangegaan met de Zeeuwse Waterleiding Mij» Het betreft hier slechts een forme'el aandelenbezit en heeft voornamelijk, betekenis m»b.t. net stemrecht binnen deze Mij» Zonder hoofdelijk stemming wordt door de raad met het voorstel van burgemeester en Wethouders aceoord gegaan» Hierna sluit de Voorzitter de openbare vergadering om over te gaan in besloten ziti ing» Na heropening van de openbare vergadering stelt de voorzitter aan de orde punt

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 69