-2 2» 20e begrotingswijziging 1969; 3. 23e 1969; 4. 22e 1969; 5» 3e 1970; 6. 5e 1970; 7 f 6e 1970; 8. 7e 1970; 9. 8e 1970; 10» 9e 1970; 1 1 O 14e 1970; 12. 15e 1970; 13. 16e 1970; 14. 12e 1970; 15. 18e 1970; 16. 20e 1970; 17. 13e 1 970; 18. 17e 1970; 19. 19e 1970; Hierna vraagt hij of iemand der raadsleden hieromtrent het woord verlangt Het raadslid Bensbach deelt mede, dat met "betrekking tot de goedkeu ring van het raadsbesluit tot aankoop van grond van M» Suijkerbuijk- Hendriks destijds is bepaald, dat de aankoop slechts zou plaats vinden nadat de bouwvergunning aan de verkoper voor een te bouwen woning zou zijn afgegeven. Hij vraagt of aan deze bepaling is'voldaan» De Voorzitter deelt mede, dat deze zaak momenteel bij de notaris zit en dat de betreffende bouwvergunning tegelijk met het passeren van de aankoopakte zal worden afgegeven» Hierna worden de ingekomen stukken voor kennisgeving door de" raad aangenomen'o 5 o Voorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van gemeente- grond De Voorzitter deelt met betrekking tot dit agendapunt mede, dat het hier betreft een 3-tal grondverkopen n»l. ao verkoop van een perceel bouwterrein lagigs de Pastoor Wolterstraat sectie B nr, 2261 ter grootte van 1404 m2 aan de H.V.Putse Bouw werken te Putte voor de prijs van 35.100, bo verkoop van een perceel bouwgrond aan de Rozenstraat, sectie B nrs. 2i. 61 en 2036 ter grootte van 10»867 m2 aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid voor de prijs van 347.744, c. verkoop van een perceel bouwgrond in complex I (West) ter grootte van 716 m2 aan de heer T.Ree wonende te Den Helder, voor de prijs van 17.900, Eet raadslid Bensbach informeert of de grond welke aan de N.V. Putse Bouwwerken wordt verkocht voor ƒ.25,per m2 niet te goedkoop wordt verkocht of omgekeerd, i.v.ic. de te betalen'kosten door de bewoners, te duur. De Voorzitter deelt mede, dat daar ter plaatse deze prijs geldt en dat deze niet te laag is. Hij deelt tevens mede, dat een nieuwe kostprijsbecijfering in bewerking is, doch dat de lopende gevallen tegen de normale verkoopprijs worden verkocht en ook goedgekeurd» Terloops deelt hij ook nog enige binnengekomen goedkeuringen tot grondverkoop mede» Het raadslid Bensbach concludeert hieruit dat deze koopwoningen, v/elke op dit perceel zullen worden gebouwd, dan toch aanmerkelijk goedkoper moeten zijn dan andere woningen. De Voorzitter antwoordt'dat de verkoopprijs van deze grond is aangehouden zoals 'deze in een vroegere kostprijsbecijfering is be rekend. Voor de gronden,welke worden verkocht aan het Bedrijfs pensioenfonds, is een aparte kostprijsbecijfering opgesteld zodat f! H ft ff f! tl ff f ft ft ff ft f?

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 68