Notulen van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad der gemeente Putte N.B. gehouden op vrijdag 21 augustus om 20.00 uur ten gemeentehuizeo Aanwezig: dhr» J.A.M.Boudrie, voorzitter» de heren H» de Bruijn en JoR«C. de Light, wethouders alsmede de heren JoR.Sluijts, L.J.Buijs, P.O.van Linden, G .H„ Sui j'kerbui jk en H. Bensbach, leden. Notulist: GoG.J.van Linden. 1 o Opening De Yoorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en wenst de raadsleden van harte welkom» Hij deelt vervolgens mede, dat op de agenda voor deze vergadering als punt 2 is opgenomen de vaststelling van de notulen der ver gaderingen van 22 mei en 22 juni 1970, maar dat volgens het reglement van orde eerst de geloofsbrieven van de nieuwe raads- leden dienen te worden onderzocht, welk punt op de agenda onder nr»7 is vermeld. Hij stelt de raad derhalve voor eerst punt 7 van de agenda af te werken. 2o Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden. I)e Voorzitter stelt de raad voor een commissie te benoemen tot onderzoek van de geloofsbrieven der nieuw benoemde raadsleden, bestaande uit de heren H„Bensbach, welke tevens als rapporteur van de commissie zal optreden, P.C.van Linden en L.JoBuijs» Nadat de raad met het voorstel van de voorzitter accoord is ge gaan schorst de voorzitter de vergadering en stelt de commissie in de gelegenheid de ingekomen geloofsbrieven te onderzoeken. De commissie trekt zich hiervoor terug uit de raadzaal. Na heropening van de vergadering door de voorzitter, deelt de heer Bensbach namens de commissie aan de raad mede dat alle aan geboden stukken betrekking hebbende op de geloofsbrieven aan de wettelijke gestelde eisen voldoen. Nadat hierover geen der raadsleden meer het woord verlangt, stelt de voorzitter het volgende agendapunt aan de orde. 3"Vaststelling notulen vergaderingen 22 mei en 22juni 1970. De Yoorzitter vraagt of iemand nog het woord verlangt met betrek king tot de aangeboden notulen. Het raadslid Bensbach merkt op dat de aangeboden notulen niet erg zorgvuldig zijn opgesteld. Ze vertonen ontzettend veel fouten, zo wel stijl als type-fouten terwijl hier en daar ook nog het een en ander ontbreekt. Hij vraagt de voorzitter af hieraan niet meer aan dacht kan worden besteed. De Voorzitter antwoordt hierop, dat hij de notulen in concept heeft doorgekregen maar geen gelegenheid heeft gehad ze door te betreffen lezen» Het—hier derhalve de concept-notulen welke ter inzage hebben gelegen. Hij vraagt enige clementie in verband met de a-vnstelling van een nieuwe typiste welke de nodige ervaring nog moet ver krijgen» Hij zegt toe dat de betreffende notulen nog nader zullen' worden bijgewerkt qua stijl en type-fouten. Na deze uiteenzetting verklaart de raad zich accoord met de aange boden notulen, en stelt deze zonder hoofdelijke stemming vast» 4o Ingekomen stukken. De Yoorzitter doet voorlezing van de navolgende ingekomen stukken» ao Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 5 augustus 19709 houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van een perceel grond van M. Suijkerbuijk-Hendriks b» Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 29 1970, houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot bouw woningwetwoni e o» Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 29 1970, houdende goedkeuring van: 1o 18e begrotingswijziging 1969; juli van 11 juli

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 67