4 Hij wijst op de controverse tussen de inspectrices en de ad viezen die lijnrecht' tegnover elkaar staan en vraagt of men zomaar moet instappen. Hij zegt, dit geval dan ook te willen voorleggen aan de hoofdinspectrice van.het kleutsronderwijs Het raadslid Bensbach herhaalt, dat hot om grote bedragen- gaat en vraagt zich af wat met de, toegekende vergoeding is gedaan. He Voorzitter antwoordt dat het wel bijzonder moeilijk^zal liggen er ook nog 20 procent op de toegekende vergoeding v/ordt ingehouden en het voor een kleine school altijd nadeel geeft. Het raadslid Bensbach zegt, dat het echter als nu gevraagd ook niet kan en merkt op, dat de kleuterschool toch een bijzondere school is. Hij zegt dat het op de speelplaats ook een gewel dige chaos is ondermeer met de zandbak. He Voorzitter antwoordt, dat het een bijzondere school is en het schoolbestuur zelf voor een en ander dient te' zorgen en men de gemeent e^of G.S.W. arbeiders daaraan niet m<s®-t binden, omdat men toch zelf al zo moeilijk zit. Het raadslid Bensbach vindt het v/el iets onbillijk omdat er ook vuilnis van de weekmarkt terecht komt en dat een zaak van de gemeente is. He Voorzitter antwoordt, dat men bij gemeentewerken met 4 bakken bezig is veor verplicht storten'van marktvuil. Wethouderde Bruijn merkt op dat volgende week de G.S.W. ar beiders hier zijn en wellicht er iets aan kan worden gedaan. Het raadslid bensbach acht het wenselijk, dat het v/el duidelijk naar voren gebracht wordt aan het schoolbestuur hoe alles juist in elkaar zat. He Voorzitter antwoordt dat een en ander v/el schiftelijk dient te geschieden maar eerst nog overleg met de hoofdinspectrice zal worden gepleegd. Hij stelt, als men de overgelegde begroting bekijkt het geen voorzieningen voor enkele jaren maar welvoor tien jaar zijn. Het raadslid Sluijts vraagt of vanwege de gemeente geen paar wagen geel zand in de speelbak van de kleuterschool kan worden gebracht. Het raadslid Suijkerbuijk zegt, dat dit toch niet van de ge meente maar van het schoolbestuur moet uitgaan. Het raadslid Bensbach zegt, dat het misschien verstandig is om het schoolbestuur daarop te wijzen. Het raadslid van Hinden informeert of het door' de Uteutc rleic- ster moet geschieden. He'Voorzitter antwoordt, dat het door het schoolbestuur moet geschieden, die het via de leidster kan doorgeven. Het raadslid 'Bensbach zegt, dat het langs de technische ambte naar dient, de officiële weg is. Zonder hoofde]ijk,stemming wordt tot aanhouding van de agenda punten III en IV besloten. foorstel van Burpsneester en Wethouders tot verkoop van de woning wetwoning Hogenbergdreef 39 en gemeentegrondënTrespectieve]ijk aan C. Vermeulen, W. v. Reeuwijk en V.R. Van BeïleghemT He Voorzitter deelt mede, dat de huurder van de woningwetwoning Hogenbergdreef 39 om. aankoop van de door hem bewoonde woning heeft verzocht en spoed' vraagt in'verband met de door de Minister van Volkshuisvesting gestelde overdrachtstermijn. Overeenkomstig het voorstel van Burgémeester en Wethouders en conform hetaangeboden conceptrbesluit wordt tot verkoop van de gemeen bewoning Hogebergdreef 39 aan C. Vermeulen besloten, igisH tgen de door Minister van Volkshuisvesting beuaalde overdrachtspri van 26.963. Vervolgens geeft de Voorzitter voorlezing van de betreffende prae-adviezen van B en W. tot verkoop van een perceel bouwgrond m uitbreiding "West" aan. W. v. Reeuwijk te Schiedam en aan

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 66