U Aan de Heren leden van de Raad der gemeente Putte N.B. Putte, 17 aug. 1970, Hierbij heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdag 21 augustus a.s. s-Avonds om 8.0Q. uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen van af heden voor U ter inzage gedurende de volgende uren dinsdag t/m vrijdag van 9-12 en van 2-5 uur en donderdagavond van 19»30-21 50 uur. De Burgemeester van Putte N.B, AGENDA. 1 Opening, 2.Vaststelling notulen vergaderingen 22 mei en 22 juni 1970 3. Ingekomen stukken: a. Besluit van Ged. Staten van 5 aug. 1970, houdende goed keuring van het raadsbesluit tot aankoop van een perceel grond van M. Suykerbuyk-Hendriks b. Besluit van Ged. Staten van 29 juli 1970, houdende goed keuring van het raadsbesluit tot bouw van 11 woningwet woningen; c. Besluit van Ged. Staten van 29 juli 1970, houdende goed keuring van 4 wijzigingen van de begroting 1969 en van 14 wijzigingen van de begroting 1970 4. Voorstel van Burgemeester en wethouders tot verkoop van gemeentegrond 5. Voorstel van Burgemeester en wethouders tot 3e wijziging van de Algemene Bezoldigingsverordening 1970 A

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 65