5 V.L. Van Belleghem te-Antwerpen. Hij merkt op, dat G.S. wel opdracht he "boen verstrekt voor het opstellen van een kostprijshecijfering. Het raadslid Benshach informeert van welke datum de thans "berekende grondprijs is. Be Voorzitter antwoordt, dat die kortgeleden door de raad is vastgesteld maar G.S. wel om herziening hebben gevraagd. Hij zegt, dat een nieuwe opzet in bewerking is en te verwachten is dat de grondprijzen in "West" opgetrokken moeten worden. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeest-er en Wethouders en conform de aangeboden concept-besluiten tot verkoop van een perceel bouwgrond aan W. v. Reeuwijk en aan V.l. Van Belleghem respectievelijk voor een bedrag van 16.225,— en 13.350,— besloten. ■VI Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het garanderen van rente en aflossing van hypothecaire geldleningen (Ruijgers en T.CH.B. Hufton) Onder verwijzing naar de ter inzage gelegen stukken, deelt, de Voorzltter nog mede, dat het ten aanzien van de heer Ruijgers een wijziging van geldgeefster en leningsvoorwaarden betreft. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders en conform de aangeboden concept-besluiten tot het garanderen van rente en aflossing van een door T.Oh.P. Hufton en aan J.C.W. Ruijgers te Etten- leur, aan te gane hypothecaire woningbouwleningvan laatst genoemde onder intrekking van het raadsbesluit van 9 april 1970, besloten. VII Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter onder dankzegging voor de pretigge beraadslagingen de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in deopenbare vergadering van de raad der gemeente Putte,op Be Wethouder, Be Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 64