Het raadslid Bensbach iheent, dat vooraf deze zaak met bet schoolbestuur goed doorsproken is. Hij zegt, dat het voor de raadsleden een vreemde zaak is maar het peil van het onder wijs zeer belangrijk is. Hij zegt, dat het nu grote ver schillen geeft.öf er van de gift van de Boerenleenbank een TV/-toestel aangeschaft is, had van te voren onderzocht moeten worden. Be Voorzitter antwoordt, dat 1 televisietoestel wel geen bezwaar zal leveren maar de Inspecteur van de 1.0. dat dient te beoordelen maar die hier op de vlakte blijft en vrij los in zijn advies vermeld voor zover mij bekend". Vraag is wat is er al geweest vanaf de inrichting van de school. Het^ raadslid Bensbach vraagt of het schoolbestuur wel op de hoogte is, dat aanvragen art.72 zoveel mogelijk zijn te beperken. Hij meent, dat men voor een schooljaar van te voren toch een vast plan kon opzetten en daarvoor een be groting kan opstellen, dat men van een schoolbestuur, toch wel mag verwachten. Hij stelt, dat er nu geen overzicht van' te krijgen is. - Be Voorzitter antwoordt, dat het ovet het verkrijgen van een goed inzicht nu juist gaat. Hij zegt, dat het nu'weer om natuurkennis gaat en het steeds met stukjes en stukjes gaat en of dit z o kan blijven doorgaan en welke lijn de"inspec teur van het Onderwijs nu aanhoudt. Hij stelt, dat Mej/v. Lohven alles langs de weg van artikel 101 ziet. Het raadslidBensbach merkt op, dat hij een vorige keer al gevraagd heeft om de vergoeding art. 101 toen geliju op te trekken. Hij zegt, dat het moeilijk te beoordelen is hoe het bij andere gemeente ligt en wat de eigen behoeften van de school zijn. Be Voorzitter antwoordt, dat de vergoeding art.101 ieder jaar wordt op-en aangevraagd door het schoolbestuur en telkens wat wordt opgedreven, dat maar proberen is, maar er ergens toch- een vaste lijn is. Het ra: dslid Bensbac- zegt, dat toch ook het schoolbestuur voorde gang van zaken verantwoordelijk is. Be Voorzitter antwoordt, dat een nieuw hoofd en een nieuwe richting wel invloed geeft maar er wel een vaste lijn van de Inspecteur van het L.O. dient te zijn. 0n twikke1ing sma t e r i a aI kleuterschool. Ten aanzien van deze aanvrage deelt de Voorzitter mede. dat de financiële zaak omdat het maar een 2 klassige school is, moeilijk ligt. Hij zegt, dat men hier ook de vergoeding per lokaal en Slixter kent, die van rijkswege worden vast-" gestelpt, Vellicht dat de heffing van schoolgeld hier en in Bexgiaietminder gunstig werkt maar er dan toch'ergens wat aan de invordering van schoolgeld hapert en die zaak dan moet aanpakkeh. Het raadslid Bensbach merkt op., dat het oh een geweldig bedrag gaat. IIêVo rzi uter antwoordt, dat men da r de hele zaak ineens wil bijwerken, dat nieu uit het bedrag per kleuter kan. Hij zegt, dat het wel een eigenaardig geval is en geeft voorlezing van het advies van Inspectrice Gribbeling, die daarna ziek. werd. Toen werd door Inspectrice van Moesbergen de zaak overge nomen, die er wel dieper en zwaarder op inging en volgens haar oriex uan 20 februari 1970 met een bescheiden uitbrei ding kon instemmen en het dus met het advies van Inspectrice G-ribbeling totaal niet eens was. Ha haar genezing verklaarde Inspectrice Gribbeling bij brief yan 25 mei 1970? ïichweer met de aanvrage akkoord.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 63