2 de Boerenleenbank door het schoolbestuur is en wordt aange schaft. Vraag is ook. nog of een 6e klasse school aan twee T.V.-toestellen behoefte heeft. Met betrekking tot de aanschaf fing van een nieuwe natuurmethode, stelt hij, dat het vijf jaar geleden is, dat de school is gebouwd en'met de inrichting ook de leermiddelen toen in een bedrag zijn opgenomen, wat ook volgens het inzicht en met instemming van de heer de Wit van de provinciale griffie de bedoeling was om van aanvragen art. 72 af te komen. Hij zegt, dat er de laatste jaren toch nogal ge weldige wijzigingen zijn geweest en eind vorig jaar nog een aan vrage tot een bedrag van 10.000,is geweest en er nu weer een van enlfte luizende guldens en er vandaag weer een nieuwe aanvrage' ingekomen is. Hij meent, dat het normaal is, dat ver vanging van leermiddelen wegens slijtage, uit de vergoeding art. 101 betaald moet worden, om ook een eind aan de aanvragen van art. 72 te krijgen. Hij zegt, dat het bepaald is opgevallen, dat de laatste twee jaa.r als het ware aan de lopende band met aanvragen art.72 verder is gegaan en hij aan ambtenaar van Linden heeft verzocht om daarvan een overzicht vanaf de op richting van de nieuwe school tot heden op te stellen. Hij stelt, dat de vorige Inspectrioe van het Lager Onderwijs, Mej, v. Lokver.er bepaald op tegen was, 'dat steeds artikel 72 wordt gekant - eredat ook zo de bedoeling niet is. Anderhalf geleden' is er een nieuwe Inspecteur gekomen, die een enigzins ander standpunt inneemt en in zijn betreffend advies/-""voor zover mij bekend", wat toch wel een "los"geval is. Hij merkt op,-dat het alles zijn persoonlij e visie is en als het om verbeteringen van het onderwijs gaat hij de eerste zal zijn om medewerking 'te verlenen. Hij stelt, dat deze kwestie nu toch wel nadere bestudering eist en hij daarover graag een gesprek wil hebben met de Inspecteur van het L.0. Hij stelt voor om deze zaak aan te houden tot de volgende vergadering in augustus. Wethouder de Brui in zegt, zelf ook niet bij dit punt te hebben stilgestaan en in de besteding van de gif" van de Boerenleen bank het schoolbestuur vrij is. Het reeds plaatsen van een televisiemast vindt hij wel vreemd. Het raadslid Suijkerbuijk informeert hoe het op andere scholen is en of daar ook meer T.V.-toestellen zijn. Be Voorzitter antwoordt, dat het hoe langer hoe meer tot de nor- .male inrichting behoort, maar het van de'school en het gebruik afhangt. Hij zegt in de aanschaffing en gebruik van 1 tele visietoestel welte kunnen inkomen. Hij merkt op, dat bij een vorige aanvrage de aanschaffingskosten van een tweede schrijf machine zijn afgeschrapt en het op het ogenblik een volkomen overzichtelijke zaak voor hem is. Hij voorziet een vloedgolf van a nvragen art-.72, terwijl net juist de bedoeling is om daarvan af te komen, dat ook bij de bouw van de nieuwe schooi naar voren is gebracht. Het raadslid Bensbach merkt op, dat men nu met het feit zit dat men gee.n goed overzicht heeft en vraagt waarom men dan met het voorstel aan de raad is gekomen. Hij meent, dat een en ander door B en W. niet goed is voorbereid. De Voorzitter beaamt het opgemerkte en zegt, dat hij de laatste weken enorm druk heeft gehad met alle grote zaken van de gemeente veilig te stellen en alsnog vlug een vergadering is belegd in verband met grondverkopen en gemeentegaranties en ook een 2 tal aanvragen art.72 warden bijgevoegd, beide met een gunstig advies van de Inspecteur. Hij zegt, dat in het verleden bedoelde aan vragen geen moeilijkheden gaveii maar het hem nu is verrast, wat gekomen is door geweldige drukke werkzaamheden. Hij zegt, dat de aanvragen geen haast hebben en hoopt dat men daarvoor begrip zal tonen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 62