1 Notulen van de spoedeisende openbare vergadering van de Raad der gemeente Putte, gehouden op maandag 22 juni 1970, des avonds om 19.30 uur, ter gemeentehuize. Aanwezig: H. de Brui,in, J.R. de Light, wethouders alsmede de raadsleden L.Buijs, P.O. v. Linden, G- Suijkerbuijk. H. Bensbach en J.R. Sluijts. Voorzitter: J.A.M. Boudrie, burgemeester-secretaris. Notulist: L. Hendrickx, co®mies ter secretarie. I Opening. Be Voorzitter opent de vergadering met gebéd en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij deelt mede, dat spoedshalve nog even een vergadering is belegd om nog enkele stukken, onder meer grondverkopen, af te wérken, omdat hij woensdag met verlof gaat Hij zegt, dat hij alles zoveel mogelijk, ook de lopende grote zaken, veilig heeft gesteld. Vervolgens stelt hij aan de orde: 11 Ingekomen stukken. De Voorzitter geeft voorlezing van ondergenoemde tevens op de agenda vermelde ingekomen stukken: a. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 10 juni 1970, houdende -goedkeuring van hetkasgeldleningenbe- x sluitover het tijdperk 1 juni tot 1 september 1970; b. Idem van 27 mei 197Ö, houdende goedkeuring van de grondver- koop aan E. van Hooijdonk te Wernhout; en c. Medeling. van het gemeentebestuur van. Bergen op Zoom, dat Gedeputeerde Staten goedkeuring hebben verleend aan de raadsbesluiten tot wijziging van de vleeskeuringsdienst Kring Bergen op Zoom e.o. Over het ingekomen stuk vermeld onder b, deelt hij nog mede, dat het de grond van "Napoleon" is, en detransactie op 29 juni a.szal plaatsvinden. Hij zegt, dat van de nog verder bijgevoegde stukken, met betrek king tot de goedkeuring door G.S. van de begroting en bedrijfs- begrotingen van 1969 en 1970, in de vorige vergadering reeds mededeling is gedaan en geeft ter nadere toelichting voor lezing van dfe rbij"de begrotingen behorende brieven van de G.S. Voorgesteld^aé behandelde ingekomen stukken vo-r kennisgeving aan te nemen, waarmee de vergadering instemt. Hl Voorstel van Burgemeester en Wethouders tof beschikbaarstelling van een crediet ten behoeve van aanschaffing leermiddelen ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920; en IV Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot "het verlenen van medewerking tot aankoop van ontwikkelingsmateriaal enz, voor de kleuterschool. De Voorzitter stelt met instemming van de vergadering beide agendapunten gelijktijdig aan de orde. Hij zegt, persoonlijk er even dieper op te willen ingaan en het steeds gebruikelijk was, dat bij een gunstig advies van de Inspecteur van het Lager Onderwijs, de aanvrage zo de -raad inging. Hij stelt, dat het inzien van de stukken hem aanleiding gaf om zich nader te beraden. Hij merkt op, dat het ondermeer ook de aanschaffing van een nieuwe natuurmethode en van een televisietoestel be treft, en het hem bekend is, dat er enkele dagen geleden al reeds een T.V .-^toestel is geplaatst. Volgens het gehoord verhaal van zijn eigen dochtertje, komen er twee T.V.-toestel'1 en. Hij zegt dit zelf te hebben afgecheat en gebleken is, dat er 1 via de raad ingevolge art.72 en 1 van een ontvangen gift van

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 61