- 4 - te komen, die iets lager is als die van de vorige 11 woningen maar de bouwkosten wel ongeveer zes. procent duurder liggen. Het raadslid Bensbach vreest dat de verhoging ten koste van de woningen zal uitvallen. He heer van Poppelen antwoordt, dat het beslist niet het geval is en- stelt nogmaals dat de Provinciale Direktie in Den Bosch de prijs bepaald, Openbare aanbesteding acht hij een onmogelijke zaak. Het raadslid van linden merkt op, dat het hem al meermalen is opgevallen dat alles wat bouwen voor de gemeente betreft er maar een naam en wel die van Putse Bouwwerken is. Hij vraagt of er niemand goedkoper is. De Voorzitter antwoordt ontkennend. Hij stelt, dat de bouw van woning wetwoningen een noodzakelijke samenhang met meerdere woningen eist en hij wijst op de bouw van de bejaardenwoningen door de Bouwonderneming Heeffer en van El^akker in combinatie met premie - huurwoningen, waarvan er men een behoorlijk aantal moet hebben en er anders geen interesse voor bestaat. Hij zegt, dat geen enkele gemeente meer tot openbare aanbesteding van woningwetwoningen overgaat en dat er voor onderhandse aanbesteding van de woningen buiten de gemeente geen enkele aanleiding bestaat. He heer van Poppelen zegt, dat de prijs van de 11 woningen, die in een blok van 5, in een van 4 en 1 van 2 worden gebouwd 273.952,-- bedraagt en die te verhogen is met zes procent. Hij vraagt raadslid van Linden of hij een aannemer kan vinden die voor nog geen ƒ.25.000,-- per woning bouwt. Het raadslid van Linden antwoordt, dat hij dat niet heeft beweerd maar met de curveprijs het mooi wordt omlijst. Hij stelt, dat het voor hem duidelijk is, dat er niet naar een andere aannemer wordt gezocht. He Voorzitter stelt, dat het inderdaad zo is maar dat niet alleen voor hier geldt en aannemers buiten de gemeente er geen interesse voor hebben. raadslid van Linden merkt op dat men het niet probeert en meent, dat aannemers die zonder werk zitten het wel willen. He Voorzitter antwoordt, dat het geen zin heeft en die aannemers het misschien wel willen maar niet kunnen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform het aangeboden concept-besluit tot onderhandse gunning van de bouw van 11 woningwetwoningen aan N.V, Putse Bouwwerken te Putte, en tot het aanvragen van de benodigde rijksvoorschotten voor grond- en bouwkosten alsmede van een jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort van de woningen, besloten, VII.Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Al gemene Bezoldigingsverordening 1970. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concept—verordening tot de vaststelling van de Algemene Bezoldigingsverordening 1970 beslo ten. VIII. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het voorlopig vast stellen van een voorschot ingevolge art.59. 2e lid, der Kleuteronderwijs- wet voor het jaar 1970. Na voorlezing van het prae-advies van B, &.W. door de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders en het aangeboden concept-besluit het voorschot 1970 voor lopig vastgesteld op ƒ.1 .290,— per lokaal-en ƒ.23,75 per kleuter. IX.Voorstel van burgemeester en wethouders tot vastelling van een kas- geldlenlngenbesluit voor het tijdvak 1 maart tot 1 juni 1970. Be Voorzitter zegt, dat het hier het bekende driemaandelijks besluit betreft. Het raadslid Bensbach informeert of het geraamde niet te laag is geweest. De Voorzitter zegt, dat die steeds aan de veilige kant wordt gehouden wat nu weer het geval is ondanks kortelings grondtransacties zullen plaat vinden. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform het aangebodfn oonoe?t!b?slSt

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 6