6. aan de fam.de Jager een bejaardenwoning zodra de vrij komt. Het raadslid Buiis vestigt de aandacht op de huisvesting van het gezin v.d.Wouwer. "Voorzitter antwoordtdat het geval van de ïfoixwer lij het colle ge van "burgemeester en wethouders "bekend is en de volle aandacht heeft. Hij zegt,dat "betrokkene daarvan volledig op de hoogte is, Hij deelt mede,dat het een urgent geval hij de komende toewijzing van de 11 woningwetwoningen is,en dan ook aan de orde zal komen. Zonder hoofdelijke stemming wordt akkoord gegaan tot toewijzing van een hej aardenwoning aan Chr .kruntJGoversJA.-AasHSOTfS; bae- menWedvHo of T euni sJ .Jf eumanWedd e Wolf-Hui jhr echts ,ffr.Vereist en aan MejJ.A.v,Hoorn. Als reserve worden aangewezen :J.van Hoogt en J.Commissaris. De vrijkomende woningen lieuwstraat 11,Keizer straat 50 en Breestraat 27,worden respectievelijk toegewezen aan M,Zahradnik,P.Ots en Ph.Hendrife&x. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt op voorstel van de Voorzitter de besloten zitting opgeheven en in openbare verga der'xng~övërgëgaan Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Putte in de besloten vergadering van De Wethouder, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 58