De Voorzitter antwoordt,dat het met zijn persoonlijke toestemming niet is g®b©u.rd« Hij zegt,dat de heer Boshart techniscn leraar in Belgie is en daar officieel moet wonen,daar hij anders zijn "betrek king verliest.Hij merkt op,dat het nog om enkele dienstjaren gaat en het dus even door de vingers wordt gezien. Het raadslid Bensbach meent ,dat men toch als gemeente wel moet oplekten .Hij vraagt waarom de familie de Jager uit Schiedam ,niet voor een woning wordt voorgedragen. Hij stelt,dat die in deze ge meente toch familierelatie hebben. De Voorzitter antwoordt daarmee niet bekend te zijn en vraagt wie de familierelatie is. Het raadslid Bensbach zegt,dat het de moeder van Mevr.Beuman uit de Pastoor Dieriokstraat is. De Voorzitter antwoordtdat men het in gedachten zal houden bij het vrijkomen van een dnplexwoning of een woning in de Hieuwstraat. Het raadslid Bensbaclx merkt op,dat de familie de Jager beslist geen oude woning wenst. Het geval Brunt noemt hij een aaneenschake ling van ellende De Voorzitter antwoordtdat het geval Brunt in B W ook een zwaar punt is geweest Het raadslid Bensbach zegt het ergens niet te begrijpen waarom. bij andere gevallen daarop niet wordt ingegaan. Hij geeft toe dat het een moeilijke zaak is. De Voor-zitter antwoordtdat sociale motieven hebben gegolden^ die ook worden toegepast voor anderen. Hij zegt,dat men het geval Brunt ook kan aanne^e**;ivoc® ikèmMBegdaag Het raadslid Buijs wijst op de aanvrage van de fam.Simmns. De Voorzitter antwoordttdat de familie Simons in Engeland woonach tig is. H©t raadslid r>uijs zegtdat de familie uit de omgeving van deze ge meente afkomstig is en hier ter plaatse diverse familie heeft. Jrie^ raadslid Benspach vraagt wat Ier eist uit de Antweroestraat voor een geval is. Het raadslid Suijkerbuijk zegt,dat het een alleenstaand persoon is die in eendeer oude en vervallen woning is gehuisvest." u raadslid Hui.is merkt nog op, dat de familie Simons niet in eer ste instantie op een bejaardenwoning mikt en derhalve op de gewon® lijst van woningzoekenden kan worden geplaatst. Het raxidsiiQ^J3ens.ba.Qh stelt dat de Wed.de Wolf-Huijbrechts ,een vrouw alleen ïs ,en de familie de Jager uit man en yrguw bestaat. Het ga-ad slid Bui.js merkt' op, dat de familie de Jager bSëeds eerder op de lijst heeft gestaan. Hst raadslid. Benshaoh antwoordtdat het toen niet kon doorgaan met andere plannen maar dat de fam.de Jager zich opnieuw voor een Dejaardenwoning heeft laten inschrijveh. Hij vraagt waarom de fa milie nietin aanmerking komt en de Vfed.de Wolf en Br.Vereist wel. <J raadslid ran Binden .merkt op,dat de familie de Jager uiteinde- li jk eëngezïn~Is^ raadslid Bensbach merkt op,dat de familie de Jager zich min of meer op de toewijzing van een bejaardenwoning heeft ingesteld Mijacht net noodzakelijk dat aanvragers die niet in aanmer- king zijn gekomen voor een bejaardenwoning,daarvan in te lichten De Voorzitter zegt toe,dat daaraan^evolg zal worden gegeven. Het raadslid Bensbach «©gil de ?t©©ht@f>fe kan besluiten om eén van dé 11 in aênböuw ^ijrate hrdaiöV gën aan de shaepgianstraat toe te wijzen aan de fam,Simons en

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 57