4-. Het raadslid van Hinden stelt,dat een werkman die bij een particu lier m dienst is en 2 uren per week ander werk doet,die toch ook niet extra betaald krijgt. ■°e "Voorzitter antwoordtdat de funktie van marktmeester voor én tijdens kermis naast veel zorg en zee van tijd vergt. Wethouder de light merkt op,dat de weekmarkt een andere zaak is en de heer Bakx het zelfs niet hoeft te doen. De Voorzitter ©gtt d©jjmen alleen maar verheugd kan zijn dat het door" Bakx gebeurd en het niemamd anders wil doen. Het raadslid Bensbach vraagt zich af,waar de grens en de taak van gemeentewerken ligt.Hij zegt,dat het herhaaldelijk maar overwerken is en nu het maximum toch wel is bereikt. De Voorzitter antwoordtdat men in een overgangsperiode zit en £§l het personeel met prikken moet overwerken.Zondermeer is het nood zakelijk dat er mankracht bijkomtmaar"Eet ten aanzien van de per soneelsvoorziening en hogere goedkeuringen een schaakspel is. Zonder hoofdelijke stemming wordt door de vergadering met het voor stel akkoord gegaan. III. Voorstel van burgemeester en wethouders tot toewijzing van 8 be jaardenwoningen in de 'tulpstraat De Voorzitter deelt mede,dat mèj het voorstel SurgeSeesf'eruen wethouders zijn uitgegaan van het standpuntdat een gedaan verzoek om meer bejaardenwoningen is afgewezen. Hij merkt op,dat van de ingediende aanvraag van 50 middenstandswoningen er zeker 19 nog uit zullen komen. Hij zegt, dat er maar een beperkt aantal wonin gen zijn en gezien de lijst van aanvragen ,van de gedachte is uit gegaan en rekening is gehouden met de plaatselijke aanvragers en met personen die door kennissen of familie nauw met deze ge meente verbonden zijn. ^uiten beschouwing zijn gelaten ,de aan vragen van elders ,waarmee deze gemeente geen enkele bemoeienis heeft. Hij doet vervolgens voorlezing van het voorstel van B Sc W ra':4slld Bensbach zègtt naar aanleiding van het voorgestelde inzake de toewijziging van de vrijkomende duplexwoning Breestraat 27 aan Ph.Hendriokx ,die de door hem. bewoonde duplexwonin°- met be doelde duplexwoning wil aankopen, hij dat hij steeds van de gedach- •te is uitgedaan ,dat asxxopx verkoop van een duplexwoning niet kon- antwoordt,dat het oorspronkelijk ook zo ligt. Het in- genomen standpunt van het Ministerie ,dat eerst de aanpafsinv van duplex aan simplex dient plaats te vinden,is na tien jaar mede doo-»* de hoge kosten, niet handteerbaar meer.Als betrokkene"de mtow om bouwkosten voor eigen rekening neemt ,is het weixJmaltarxtoxei^ wellicht mogelijk,hoewel daaromtrent met de Provinciale Dir^ctip van de volkshuisvesting Sint act zal moeten worden ogenomen net raadslid Bensbach zegt het verschrikkelijk te vinden ,dat aan vragers worden gepasseerd door mensen die ver onder aan op de liist van aanvragers staan,waarisJtj hij noemt Mevr,vcd.Kroon» De Voorzitter zegt Vertrouwelijk ,dat genoemde de moeder van Mevr- Boshart ,die Hier in het bungalowpark een bungalow heeft gebouwd J?1*"1 s"ke4t,dat Mevr.Boshart achter elkaar terug naar Belvie uit wijkt als haar moeder hier komt wonen. ^et ^Hslld Bensbaoh informeert of de familie Bosbart hier in het bevolkingsregister is ingeschreven. De

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 56