3. De Voorzitter antwoordt,dat de gemeentearbeiders ook in loongroep VI zijn ingedeeld.Hij zegt,dat Bakx op voortreffelijke wijze leiding en verdeling van 't werk geeft en ook het nodige overwicht op het per soneel heeft.Hij stelt,dat Bakx ook een grotere verantwoording heeft en de samenwerking met technisch ambtenaar van ïoppelen, goed is. Hij zegt,dat de heer van koppelen de grote lijn aangeeft. Het raadslid Bensbach zegt,dat de vorige technisch ambtenaar de heer Wessëlius midden in de nacht nog aan het werk was en overdagzijn hank den ook'nog niet vrij had. 1)0 Voorzitter merkt op,dat er ook verschil in capaciteit en organisa tie bestaat„en nu alles veel vlotter gaat. Het raadslid van Linden, stelt,dat Wesselius alleen was en er nu twee krachten zijn." •^e Voorzitter ,dat het met de bouwplannen ook erg steeg en stug liep en hetzelfde ook de prestaties betrof. Het raadslid Bensbach vraagt of de funktie van opzichter niet de ei genlijke funktie van Eakx als marktmeester schaadt. De Voorzitter antwoordtdat de ambtenaar van de burgerlijke stand ook zijn werkzaamheden onder kantoortijd verricht. Hij zegt,dat grote clau van marktmeester bij de kermis ligt. Het raadslid Bensbach vindt het een onbegrijpelijke zaak,en vraagt of hef ten aanzien van andere mensen geen scheve verhoudingen geeft. Wethouder de light stelt,dat niemand zich voor de funktie van markt meester heeft aangeboden Het raadslid Bensbach zegt ,dat het inderdaad zo wel zal zijn maar hij bij zijn standpunt blijft,dat funkties die uiteen lopen schade lijk zijn en ten koste van de een of ander gaan. Wethouder de Light merkt op,dat ook voor huurophaler van gemeente woningen niemand zich heeft aangeboden. Het raadslid Bensbach zegt,dat het er toch op wijst ,dat de perso neelssterkte ergens te laag ligt en dat met de uitgroei van de gemeen te niet verwonderlijk is. Hij stelt,dat de technische dienst hoeïlan-. ger T0®kxHL®EXxwBrkxkr±ig±.hoe meer ook meer werk krijgt. De Voorzitter merkt op,dat de uitbreiding van personeel dan nog kan plaatsvinden Wethouder de Light zegt in eerste instantie ook een tegenstander van - de gecombineerde fukkties te zijn geweest,maar de houding van Bakx is meegevallen. Het raadslid Bensbacht merkt op,dat de heer Bakx wel capabel kan zijn maar" in een korte tijdsperiode gaat uitgroeien boven de andere arbei- - ders en derhalve een grote sprong maakt. De Voorzitter antwoordtdat de heer Bakx heeft bewezen dat hij het waard is en dat bij geen wan de andere arbeiders het geval is. Hij zegt,dat de zaak op de provinciale griffie is besproken en men het daar ook billijk vond.Van een scheve lijn is geen sprake .Door de hogere rang komt het juist gezond te liggen. Het raadslid Bensbach vraagt of Bakx nu gelijk ligt met de anderen arbeiders De Voorzitter antwoordtdat het momenteel het geval is maar Bakx wel de verantwoorde1ijke man is. Het raadslid Bensbach zegt heus niet tegen de bevordering te zijn m&xrxnxst EExmisi maar niet de kijk op deze zaak heeft zoals de voor zitter die heeft.Hij zegt het alleen te kunnen zien op papier. De Voorzitter zegt, voor de goede gang van zaken en de bevordering van de heer Bakx „geen schrik te hebben.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 55