2. Het raadslid van Linden merkt op,dat er nog andere aannemers zijn en Ossendrecht en ïïoogerheide ook niet ver weg liggen. De Voorzitter wijst op de moeilijke aanbesteding van de bouw van het gemeenschapshuis in üssendrecht. ®-e"k raadslid van Linden ,zegt dat bij openbare inschrijving Putse Bouw- werken toch ook niet met een hogere prijs had kunnen komen. -ÜG Voorzitter antwoordtdat ze op het Ministerie de gahgsvan zaken ook wel kennen. Het raadslid van Linden stelt ,dat het bedrag bekend JUiS en vraagt waarom men dan geen andere aannemer kan nemen. Wethouder de light antwoordt,dat men bij inschrijving met onderhandse afspraken en opzetgelden te maken krijgt. Het raadslid van linden herhaalt nogmaals ,dat het bedrag nu toch vast staat en volgens hem de goedkoopste aannemer het werk moet maken. De Voorzitter^antwoordt,dat als het zoals nu wordt voorgesteld niet kan hij van alle verdere pogingen afziet. Hij stelt,dat löl® hmt acanhBSKtffis dingsfeBXrag verlaging van de aanneensom uitgesloten is en het onbre kende bedrag alleen dank zij extra subsidie van het rijk enmverho- ving van het gemeentesubsidie kan worden opgevangen en niet met een openbare aanbesteding. Wethouder de Light merkt op,dat er aannemers zijn die van opzetten be staan. -^e Voorzitter stelt nog,dat de aanbesteding en bouw in feite ook een zaak van de Stichting is. gij zegt ,dat het nu een haalbare zaak is en als de raad akkoord met het aanvullend subsidie gaat de Stichting tot gunning van de bouw van het gemeenschapshuis kan overgaan en dan ach ter elkaar met bouwen zal worden begonnen. Het raadslid Sluijts merkt op,dat het exploitatietekort f.5000,-.per jaar bedraagt en vraagt of het gemeenschapshuis ook zal worden ge bruikt voor huwelijkfeesten enzovoorts. mBn De Voorzitter antwoordtdat msm wat hem betreft" het gemeenschapshuis niet als een café-moet gaan exploiteren. Het raadslid van Linden zegt,dat de thans in café s gevestigde vereni- gingen zijn inziens niet naar het gemeenschapshuis zullen overstappen. Het raadslid Bensbach. wijst op het expüitatietekort van f.5000,-.per j aar De Voorzitter antwoordtdat ieder gemeenschapshuis met een tekort zit, en het zaak zal zijn van het nieuwe bestuur,waar ook de maatschappelijk werker de heer Bijlhout,zal worden betrokken kontakt op te nemen met personen die op dat terrein ervaring hebben. Zonder hoofdelijke stemming betuigt de vergadering instemming het het voorstel II. Voorstel van burgemeester en wethouders tot bevordering van gemeente arbeider J.Bakx tot opzichter. Ha een korte toelichting van de Voorzitter wordt voorgesteld ge meentearbeider Bakx te bevorderen tot' opzichter C. Het raadslid Bensbach vraagt hoe het verschil in salarieering tussen technisch ambtenaar van Poppelen en Bakx, komt te liggen. 1)0 Voorzitter zegt,dat het salaris van de technisch ambtenaar veel ho- ger ligt. Het raadslid Bensbach merkt op ,dat de heer Bakx in een korte periode diverse promoties maakt en vraagt of het ergens geen onbillijkheid betekend waarbij hij dsskt ook denkt aan de andere gemeentearbeiders.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 54