Concept 1. Notulen van de "besloten vergadering van de Raad der gemeente Putte, gehouden op vrijdag 22 mei 1970,des avonds omstreeks 22,45 uur ten gemeentehuize Aanwezig: J.R.C.de lightwethouderalsmede de raadsleden J.R.Sluijts, 1Buij,P.Cv.lindenGJMSuijkerbuijken HBensbach Afwezig wegens ziekte H.de Bruijn,wethouder VoorzitterJA.M.Boudrieburgemeester-secretaris lotulist 1.B-endriks,commies ter secretarie. Ha opening van de vergadering stelt de Voorzitter aam de orde I. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een aan- vullendë"~suïïsidle aan de Stlchtrng^emeenschapshuls Putte. De Voorzitter merkt eerst op,hetgepubliceerde in het kerkblaad- ie,dat kortelings met de bouw van het gemeenschapshuis zou wordenbe gonnen ,er voorbarig te vinden. Hij acht de vroegtijdige publicatie ook niet correct ten opzichte van de raad. Hij zegt een en ander te zullen onderzoeken. Vervolgens geeft hij voorlezing van het betref fende -Drae-advies van 3 W waaruit blijkt,dat een aanvullend sub sidie van f.22.183,-. benodigd is. Hij stelt verder,dat de gemeente zelf een exploitatie-opzet heeft samengesteld en het tekort maximaal rond de f,5000,-. ligt. Hij zegt,dat de bedragen aan de veilige kant zijn gehouden ,en ondermeer ook geen rekening is gehouden met bijdra gen van activiteiten'van verenigingen. Hij meent,dat het ergens on geveer een haalbare zaak zal zijn. Het raadslid Bensbach stelt,dat uit de stukken blijkt,dat het aan- vulleni~subsidie zuiver de bouwkosten betreft. Hij vraagt hoe de gunning van de bouw van het gemeenschapshuis heeft plaatgevonden. De Voorzitter antwoordtdat de gunning nog niet heeft plaatsgehad en de voorkeur wordt gegeven aan een blèatselijk bouwbedrijf Het raadslid Bensbach vraagt waarom de voorkeur is gehandhaafd en de niet-haalbaarheid geen reden is geweest om er een inschrijving voor te houden, t,-oq-i-uqo~ De Voorzitter antwoordtdat het met inschrijving zeker niet haalbaar is en men mdanometiopnetten krijgt te maken. Hij zegt, dat met aan nemer en architect urenlange besprekingen zijn gevoerd,en daarna, mer de Ministeries en het Provinciaal Opbouworgaan opnieuw Despre.ci.n- gen zijn gevoerd om te trachten een zo hoog mogelijk© rijkssuhsidT.© te kMieen. Hij steltdat'°Bïj uitzondering uiteindelijk yggMf™, een zo hoge rijkssubsidie heeft kunneh halen en men nu uot bSMghet subsidiebedrag van de gemeente is gekomen.Hij zegt,als de raad er mee akkoord gaat de martelweg ten einde is .Hij stelt dat het Mer helemaal geen kwestie van1 doordelen Bfe de een of ander .eerB het hier een Stichting is waarvan hijzelf voorzitter xs,en geen enkele andere kans van slagen ïi.§it. Het raadslid Bensbach vraagt aoe.derVöbtzxtte® zoiëts kan zeggen en waarom m.en weer maar direct met Putse Bouwerken is begonmeh. De Voorzitter antwoordt,dat het met Putse Bouwwerken niets te ma- ken" 'heeft maar men anders met opzetgelden zit. Het raadslid Bensbach stelt,dat inschrijving in andere gemeenten toch wel geschiedt maar hier steeds dezelfde aannemer woro.t genomen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 53