18 IXX Vo rst I van Burgemeester en Wethouders tot toewijzing van 8 bejaardenwoningen in de Tulpstraat. Overeenkomstig het vc rstel van Burgemeester en Wethouders wordt "besloten tot toewijzing van een hejaardenwoning aan: Chr. Irunt; J. G-overs; J.A. Daemen; Wed. v. Hoof-Teunis; J. Heuman; Wed. de Wolf-IiuijbrechtTR. Vereist, en aan Mej. J.A. v. Hoorn. Als reserve worden aangewezen: J. v.d. Hoogt te s'Gravenhage en J. COmmissaris te Kapellen. Be vrijkomende woningen Nieuwstraat 11, Keizerstraat 50 en Breestraat 27 worden respectievelijk toegewezen aan M. Zahradnrk, P. Ots en aan Ph. flendrickx. XX Rondvraag. Het raadslid van Linden informeert hoever het staat met d. rioolwaterzuiveringsinstallatieHij stelt, dat de slib- kolken een ontzettende stank verpreiden en vraagt of daar v/at aan gedaan wordt, Be Voorzitter antwoordt, dat vanmiddag Ingenieur Meliek van de Maheg bericht heeft gegeven en toegegeven heeft, dat het rioolwater dat uit de persleiding wordt opgevijzeld in de slibkolken stankverspreiding geeft. Voorgesteld wordt om een overkapping aan te brengen en met een luchtbuis de stank elders heen te voeren. Hij zegt, dat het geval voort durend de aandacht van het College van B en W. Heeft en er wat aan moet en zal gebeuren. Het raadslid van Linden merkt nog op, da,t ondanks regelmatige proeven de stankverspreiding nog is toegenomen. Hij zegt be grip te hebben voor deze kwestie en het voor zijn maar zaak is, dat er aan gewerkt wordt. Het raadslid Suijkerbuijk wijst op het' bevuilen van het trotoir en het wegwerpen van braadvet door een standplaatshouder van een viskraam op de weekmarkt. Be Voorzitter antwoordt, dat hij deze zaak met gemeenteweken zal opnemen en de persoon, in kwestie daarvoor nog eenmaal zal worden gewaarschuwd en bij geen gevolggeving zijn stand plaats zal worden ingetrokken. Hij deelt verder mede, dat aan gemeentewerken opdracht is verstrekt om op een viertal plaatsen voor het storten van marktafval door de standplaats- hoüders, hputen bakken te plaatsen. Hij zegt dat het allen de speciale aandacht heeft. Het raadslid Benshaoh informeert naar het schappen van speelruimte voor de kinderen nabij de hoek Rozenstraat- Anjerstraat en vraagt of de Voorzitter zijn aan enkele perso nen gedane toezegging nog van kracht is. Be Voorzitter antwoordt bevestigend en zegt dat hem daarover een petitie isaangeboden en in de eerste instantie gedacht wordt aan een grondstrook nabij de AnjetstraatHij meent, dat er iets leef^baars van te maken is, maar de plaats afhangt van de bestemming van het grondperceel van M. Delkers. Hij zegt, dat de speelruimte op korte afstand van de bewoning van de kinderen moet komen te liggen en men met de plaats nog niet is uitgekomen. Het Raadslid Bensbach zegt dat êen afgesloten speelruimte een geweldige aflossing v»iS het woongebied Oost zou zijn. De Voorzitter zegt, dat er aan wordt gewerkt. XXI Sluiting. Baits' meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter, onder dankzegging voor de prettige beraadslagingen de vergadering met het gebruikelijke gebed.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 51