17 geving is aan te nemen, XV Advies van de commissie ad hoe inzake plaatselijke Be lastingen aan de gemeenteraad, "betreffende de trottoiraanlegbe- lasting. De Voorzitter deelt mede, dat door de voorgestelde wijziging de mogelijkheid wordt geschapen, dat de trottoiraanleghelasting afkoopbaar is. Het raadslid van Linden vraagt wat voor een belasting het is. De Voorzitter antwoordt-, dat het een oude baatbelasting va.n 1956 is, en het nog over enkele kleine restanten en geringe bedragen gaat. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders en conform de aangeboden con cept-wijziging, tot wijziging van de verordening trottoiraanleg helasting besloten. XVI Advies van de commissie ad hoe inzake plaatselijke belastingen aan de gemeenteraad betreffende wijziging van de legesverordenin/ Onder verwijzing naar het betreffende advies van de commissie ad hoe en naar het prae-advies van B en W.,deelt de Voorzitter mede, dat men met de leges jaren achter ligt en stelt voor tot intrekking van de oude legesverordening en vaststelling van de in concept-aangeboden nieuwe verordening, te besluiten. Zonder hoofdeJijke stemming wordt met het voorstel ingestemd. De Voorzitter betuigt de commissie ad hoe dank voor haar vlot verrichte, werkzaamheden. XVII Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het beschikbaar stellen van een krediet voor bouwrijpmaken van het gebied ten oosten van de Rozenstraat (t.b.v. bouw 50 woningen) Op voorstel van de Voorzitter wordt dit punt met instemming van de vergadering aan de agenda toegevoegd,. De Voorzitter geeft vervolgen.; voorlezing van het betreffende prae-advies van B en Hij zegt, dat het plan-helemaal klaar is en het nu nog resterende bedragvan 151.900,betreft, Hij stelt, dat gezien de komende vacanties, met het voorstel grote haast was geboden. Het raadslid Bensbach zegt, met het voorgestelde wel akkoord te kunnen gaan maar het bericht omtrent het plan weer te laat was. De Voorzitter antwoordt, dat voor het bouwplan artikel 20 van de Wederopbouwwet moet worden toegepast, waarop goedkeuring van de G.S., nodig is en er een bepaalde haast is geboden omdat per 1 augustus 1970 art. 20 van de Wederopbouwwet komt te ..ver vallen en indien deze zaak niet is afgewikkeld, de lange proce dure van de-Wet op d,e Ruimtelijke Ordening moet worden gevolgd. Getracht wordt om deze zaak voor 1 augustus 1970 goedgekeurd te krijgen. Hij stelt dat de berichtgeving betrekking had op het bouwplan maar niet op het bouwrijpmaken van dit gebied. Zonder hoofdelijke stemming wordt tot het beschikbaar stellen van het benodigde krediet besloten. XVIII Op het voorstel van de Voorzitter wordt vervolgens overgegaan in besloten zitting. Ha heropening van de vergadering-stelt de Voorzitter aan de - orde XVII Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verhoging subsidie aan Stichting Gemeenschapshuis Putte. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig-het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van aanvullende subsidie van 22. 183,-aan de Stichting Gemeenschaphuis te Putte, besloten. De Voorzitter deelt mede, dat zo mogelijk volgende week het Stichtingsbestuur zal vergaderen en tot gunning van de bouw van het gemeenschapshuis zal overgaan.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 50