3 - schriften geoorloofd is. Hij merkt op, zelf ook geen andere redactie voor punt drie te hebben kunnen vinden. Hij vraagt zich wel af of het niet noodzakelijk is dat onmiddellijk tot inventarisatie van de thans bestaande afwijkingen over te gaan. Hij zegt, dat er op 't ogenblik niet kan worden ingegrepen en wat er staat niet verhinderd kan worden. Het raadslid Bensbach merkt op, dat hem de redactie wel duidelijk is maar vraagt zich af van iemand die bijvoorbeeld een opslagplaats van oude auto's heeft op een terrein dat daarvoor niet is aangewezen, hoe lang en tot hoever hij daarmee kan doorgaan. He Voorzitter stelt, dat het noodzakelijk is om onmiddellijk tot inven tarisatie en lokalisatie van de bestaande afwijkingen over te gaan en deze zaak door gemeentewerken op papier te laten vastleggen. Het raadslid Bensbach zegt, dat het met de redactie juridisch wel juist kan liggen maar het toch een moeilijk leesbaar en begrijpbaar geval is, dat gemakkelijk begripsverwarring in de hand werkt. De Voorzitter zegt dat met een aanhangsel aan het raadsbesluit alles officieel kan worden vastgelegd. Het raadslid Bensbach stelt voor zoals opgemerkt te handelen. De Voorzitter zegt toe in een der volgende vergaderingen het besluit met als bijlage de officiële lijst ter inzage te zullen verstrekken. Het raadslid Bensbach meent, dat in het betreffende redactiepunt drie daarna wel dient te worden verwezen. He Voorzitter ontraadt redactiewijziging, wat een nieuwe procedure meebrengt en dat door toevoeging als bijlage van een lijst wordt voor komen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concept-wijziging tot aanvulling c.q. wijziging van de voorschriften van het bestemmings plan "uitbreidingsplan in hoofdzaak" besloten. VI.Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling besluit bouw 11 woningwetwoningen aan de Pastoor Dierickxstraat H® Voorzitter geeft aan de hand van het betreffende prae-advies van B.en op dit punt een nadere toelichting. Hij zegt, dat men dank baar mag zijn dat 11 woningen zijn verkregen en stelt, dat men ook aan de curve prijs is gebonden en weer besprekingen met de architect en de Provinciale Direktie van de Volkshuisvesting zal vergen. Hij zegt, dat me zich aan hetzelfde type woning en dezelfde architect en aannemer wil houden en Putse Bouwwerken bereid is de woningen tegen dezelfde prijs te bouwen, waardoor men de vereiste goedkeuring al bijna in de zak heeft. Voorgesteld wordt om tot onderhandse gunning van de bouw van 11 woning wetwoningen aan H.V. Putse Bouwwerken te besluiten en voor de bouw de benodigde grond- en bouwvoorschotten en een jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort bij het rijk aan te vragen. Hei raadslid Bensbaoh zegt, dat de summierheid van de stukken wel opvalt. Hij stelt, dat nérgens uit blijkt waar gebouwd wordt en tekening en bestek ontbreken en vraagt welke woningen en type het zijn. He Voorzitter antwoordt, dat het een herhalingsplan is en de woningen aan de Pastoor Dierickxstraat zullen worden gebouwd. Hei raadslid Bensbach vraagt of het gebruikelijk is dat genoemde stuk ken niet worden overgelegd. Hij acht het wel normaal dat de complete stukken, zoals ondermeer ook een situatie-schets, worden overgelegd en er dus dan ook geen vragen zijn. H® .Voorzitter antwoordt, dat het plan wel uitgewerkt is en er 9 woningen aan de zuidzijde en twee woningen aan de noordzijde van de Pastoor Dierickxstraat worden gebouwd. Hij zegt, dat het de bedoeling is om met een tuinmuur en een groenstrook en een eventueel klein parkje de woningen aan de oostzijde af te schermen. Hij zegt, dat een volgende keer alle stukken zullen worden overgelegd. Het raadslid Bensbach informeert wat de kosten zijn. Technisch ambtenaar van Poppelen deelt op verzoek van de Voorzitter mede. dat de ^kosten door het Ministerie worden bepaald waaraan niet te tornen is. Hij zegt, dat getracht is om tot een zo rieel mogelijke totale prijs

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 5