7 van Putte 2.7.500,- bedraagt. Hij zegt, dat het een belangrijke verbetering van de Canadalaan is, die van byzondere betekenis als ver bindingsweg met het Antwerpsehavengebied en om het winkelen hi et. ter plaatse-en ook om het toerisme is te achten» Hij merkt nog op, dat men om tot de beoog de verbetering te komen lange tijd heeft gedaan*, Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het vo teren van het benodigde crediet en tot de vaststel ling van de daarop betrekking hebbende 17e begrotings wijziging 1970, besloten» 5i®Ëi®_Ë:É _^2®i._§i®ïï®É®_B2Ïa_Xaïï_!Ê®_5H-ï!S®ïB®®sï®ï._]2®I i2®££®2^e„^2_^2u!ïaï22^2ia2ii2S_192§± 52_Ï22ü2iJïi2E_d2§i2_ïï®^§i dat agendapunt XII tot en met XVI een belastingpakket en een he"êe hap vormen. Hij zegt dat bij raadsbesluit van 18 november 1969 een commissie ad. hoc. is benoemd en omtrent de on derhavige verordening advies heeft uitgebracht. Hij stelt, dat de bouwgrondbelasting 1966 nogal wat stof heeft doen opwaaien en men door verschillende meningen en opinies door de bomen het bos niet meer kan zien, Hij merkt op dat de commissie ad. hoe. zich uitstekend van haar taak heeft gekweten maar er nadien nog andere gevallen en inzichten naar voren zijn gekomen, waardoor hij er zichzelf meer is in gaan ver« diepen en zwaarder in de stof terecht is gekomen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hij wijst'opeen arrest van de Hoge Raad van 20 decem ber 1969 met betrekking tot de straataanlegbelasting- verordening van de gemeente Helmond en de op grond daarvan gebaseerde en aan gemeentebesturen gerichte circulaire van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 9 juli 1969Zich verder in deze materie verdiepende, heeft hij zich afgevraagd of de onderhavige verordening momenteel nog wel als wettig en rechtvaardig kan ■worden aangemerkt en het zo verder kan gaan.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1970 | | pagina 40