2 - r.Idem van 28 jan.1970 G.nr.352611, houdende goedkeuring verkoop woning Dionysiusstraat 31 s.Idem van 28 jan.1970 G.nr.352632, houdende goedkeuring verkoop woning Grensstraat 50; t.Idem van 28 jan.1970'G.nr.351631houdende goedkeuring verkoop woning Breestraat 19; u.Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 4 febr.1970 G.nr.351716a/7a, houdende onthouding goedkeuring* houdende onthouding goedkeuring 12e en 13e begrotingswijziging 1968; v.Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 4 febr.1970 G.nr.354815, houdende goedkeuring van de 21e begrotingswijziging 1969; w.Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 21 jan.1970 Gnr.310600, houdende vaststelling gemeenterekening 1966 alsmede vast stelling rekening van baten en lasten en van kapitaalsinkomsten en kapitaalsuitgaven van het gemeentelijk woning- en grondbedrijf; x.Schrijven comité Jeugdsociëteit "Travino" Huybergen, febr.1970, houdende uitnodiging demonstratie 1 maart 1970; y.Schrijven Stichting Televisie Academie Teleac van 31 jan.1970, houden de cursus Ruimtelijke Ordening; z,Schrijven van burgemeester en wethouders van Putte van 15 jan.1970, houdende mededeling afsluiting kasgeldlening met N.V.Bank voor Ne derlandse Gemeenten ad ƒ.300.000,--; z,Schrijven van burgemeester en wethouders van Putte van 15 jan.1970, a.houdende mededeling afsluiting kasgeldlening met N.V.Bank Nederlandse Gemeenten ad ƒ.400.000, Overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter worden de behandelde stuk ken voor kennisgeving aangenomen. IV.Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de "Voor schriften omtrent het gebruik van de in het bestemmingsplan "Kom Putte" begrepen grond en van de zich daarop bevindende opstallen" van de ge- meente Putte. Aan de hand van het betreffende prae-advies van B.en geeft de Voorzitter op_dit punt een nadere toelichting. Hij deelt mede, dat het villa-gebied in plan "West" betreft en de inhoud van de gebouwen van 750 m3 tot 500 m3 wordt teruggebracht in de minimum perceelsoppervlakte van 1200 wordt verlaagd tot 1000 m2. Of het laatste haalbaar bij de Provincie zal zijn is twijfelachtig maar hij meent dat het toch een poging waard is. Hij stelt dat de ontwerp-wijziging ter inzage heeft gelegen en er geen bezwaren zijn ingebracht. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform het aangeboden concept-besluit tot wijziging van de voorschriften van het bestemmingsplan "Kom Putte" besloten. V.Voorstel van burgemeester en wethouders tot aanvulling c.q. wijziging van de voorschriften van het bestemmingsplan "uitbreidingsplan in hoofd zaak" van de gemeente Putte. 1)6 Voorzitter geeft voorlezing van de voornaamste passages van het prae-advies van B.&.W. Hij zegt, dat de ontwerp-wijziging een maand ter inzage heeftgelegen en er geen bezwaren zijn ingebracht en hiermee een klein hiaat in de vigerende voorschriften mede op aandrang van G.S. wordt weggewerkt, waardoor onnodige aantasting van het natuurschoonge- bied, ondermeer door het plaatsen van kampeerwagens en andere, kan wor den geweerd. raadslid Bensbach zegt, dat het voorstel bij hem geen bezwaren heeft. Hij wijst echter op de redactie van punt 3 en vraagt of dat geen moei lijkheden zal geven, en of het niet mogelijk is om dat in wat eenvoudiger woorden en gewone regels weer te geven. De ambtelijke termen en met het gebruik van veel leestekens vergt een complete studie om er nog enigs zins uit te komen. iP? Voorzitter antwoordt, dat voorschriften meestal in zulk een term redactie overwegend van de planoloog afkomstig is. Hij zegt dat het bewuste punt bedoeld dat wat reeds bestaat niet verwijderd wordt en wijziging van het bestaande zonder verdere afwijking van de voor-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 4