6 vraagt naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Bensbach, of men wel goed weet wat muziekinstrumenten kosten. Hij stelt dat er nu zelfs geleend moeten worden en door de fanfare wel degelijk propaganda wordt gevoerd. Hij zegt dat alle festiviteiten met medewerking van de fanfare worden verzorgd, waarop nimmer een tervergeefs beroep wordt gedaan. Hij vindt 4procent nog rijkelijk hoog en zegt er alleen mee te kunnen instemmen als men voor 1971 met subsidieverhoging deze zaak rond kan krijgen. Hij stelt dat de fanfare een bestaansmogelijk heid moet hebben en vraagt of men wel goed beseft wat een fanfare kost en wat ondermeer de kosten van de di recteurzijn. De ïoorzitter_antwoordtdat de directeur byzonder goed is en het de zaak is hem vast te houden. Hij stelt, dat het rentepercentage wel aandacht heeft gehad maar de gemeente nog niet geheel uit de noodlijdendheid is en afhankelijk is van de verfijningsuitkering uit het gemeentefonds en de bevolkingsgroei. Hij zegi dat het nog zaak is om een voorzichtig finan cieel beleid te voeren en een lager rentepercentage niet haalbaar is». Het raadslid_Sui^kerbui^k zegt het wel op prijs te stel len, dat met de provinciale griffie het subsidie van de fanfare wordt bekeken» De Voorzitter antwoordt, dat hij het al heeft gedaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Y/ethouders en conform het aangeboden concept-besluit tot het afsluiten van een geldlening, groot 8000,-, tegen een rente van 4fo, met het bestuur van de fanfare "De Volharding" besloten. baarstelling_van_een_krediet_yo2r_yerbeteri]ig_yan_de Ook op dit punt geeft de J2222Ü222 voorlezing van het betreffende prae-advies van B en W» Hij zegt verder, dat het de gemeenschappelijke verbetering van de Canadalaan met de gemeente Stabroek is en het aandeel

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 39