4 Ook op dit punt geeft de Voorzitter voorlezing van het betreffende prae-advies van B en W. Het °P> dat hiD in d® betreffende begroting de post beschermingsmateriaal plantsoenen mist, dat volgens de praktijk uitwijst toch nood zakelijk is. Hij vraagt of het niet mogelijk is om daarvoor een bedrag op te nemen, om te voorkomen dat de beplanting door de jeugd wordt verwoest. 2S-Y2£nzitter acht het opgemerkte zeer juist en zegt, dat er bij gemeentewerken voldoende materiaal in voor raad is en aan de bescherming graag gevolg zal worden gegeven. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders en conform de aangeboden concept-wijziging tot het beschikbaar stellen van een crediet- ad. 5.400,- en de vaststel ling van de betreffende 16e begrotingswijziging 1970, besloten, x Y°2I2£®l_泥_?H-IS£5Ë££i£I_e2-_^Ëihouders_tot_het_afsluiten vyi een geldlening met...hgt_bg-gtuur_van de fanfare ~2£_ir2i^arding"_voor_de__aanschaf f ing_van_muziekinstru- menten. Na voorlezing van het prae-advies van B en I,, deelt d2_l2222Ïd22ï verder mede, dat het een lening van 8000,- met een looptijd van 10 jaar en tegen een, rente van 4fo betreft. Het lage rentepercentage kan wel als enige subsidie worden gezien en een en ander op de provinciale griffie is besproken en het haalbaar is. Hij stelt, dat de fanfare door noodzakelijke aanschaffing en aanvulling van muziekinstrumenten in een noodsituatie verkeert en de financiële con'seqenties die deze lening zal geven bij de behandeling van het subsidie bij de begroting 1971 nader kunnen worden bekeken. Hij merkt nog op, dat het netto-susudie van de fanfare mementeel maar 950,- is. Het £aadslid_Slui^ts informeert naar de s-t-iehVing van het gestelde over het in eigendom blijven van de gemeente van de muziekinstrumenten. De Voorzitter antwoordt, dat het opgemerkte slechts geldt tot de lening is afbetaald. 'fe-4 -v-v»

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 37