het aangeboden concept-besluit, het maximum-bedrag aan kasgeldleningen voor het tijdperk 1 juni tot 1 september 1970, vastgesteld op 1.600,000,- 2^2iii2&_Z§2_^2_ï2ï!22^22i2S_52i_ïïiil2i2i2S„Z'Ë2„^2i ^lS22Ë2S_-èS^ÊS5ËÊSï!£Sl®ïï2S!È_Z2Éï!-.§:S^iÉê52êS_iïl ^i®S2i_5SZ_^®ïï22Si®_£]§iZ2_lA?A_i_l2_Hiil2iui3l2 ha voorlezing van het betreffende prae-advies van B.W. door de Y222S^iie£ wordt overeenkomstig het voorstel van B.W, en conform het aangeboden concept, tot vaststelling van 7e wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement, besloten. YII Yoorstel_van_Burge2.eester_en_Weth2uders_tot_b@sch.ik- YS2Z2a®YilGS_Z§B^.2®S_^Z22i2i_Z22£_^2_§§Si®S_Z§:B_iZ2i£2iZ 2§2_.^2_ï2l2Ëil§§ix_?Z222i2§§ix_5§ï2i22i2§§i_22_I4z lÈS£2£2i£22i_ilf2Eii£iZiïï£LllïËl* -^e Y22Z2iii2ïL§eef°P Pun"t voorlezing van het betreffende prae-advies van B.W0 en merkt verder op, dat in het bedrag de kosten van 7 lichtmasten zijn be grepen. Zonder hoofdelijke stemming wordt tot het' voteren van het benodigde krediet ad. 26,880,- en tot de vaststelling van de daarop betrekking hebbende 14e begrotingswijziging 1970, besloten. YIII Y22Zë22^_I22_?2ZS2ïï22ëÏ2Z_22J^22£22;222ëi2Ï_Ï222^i£l baarsteiling_van_een_krediet_voor_de_aanleg_van_tro ttoir s_en_parkeerhoyens_en_verharding_van_een_'ge= deelte van $e doorbraak. Ifoggs de parkeerplaat^ in Oost 1 ge wi1 970) Na voorlezing van het betreffende prae-advies van B.W. doqr de Voorzitter wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders en conform de aangeboden conoept-wijziging tot het beschik baar stellen van een crediet van 25.200,- en de vaststelling van de daarop betrekking hebbende 15e begrotingswijziging 1970, besloten, IX Yoorstel_yan_Burgemeester_en_Wethouders_tot_beschik- b22r2i2iiiSS_Y2£_222_2I2Éi2Ï_Y2£Y 22_Ë22i2S_I22_Pi22Éz soenen_in_0ost_1 §e 0^i^ziging_1_97C):

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 36