2 B) Schrijven van het Actiecomité oprichting monument in Wervik houdende verzoek tot "beschikbaarstelling presentie geld voor oprichting van dit monument; G) Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 april 1970, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten tot aankoop van grond van Po en J.B. Joosen, II. Bekkers en Erven Hendrickx-T&mas- D) Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 april 1970, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten tot verkoop van de woning wetwoningen aan J.Cleoren en J.Bingemans; E) Besluit van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van uitkeringen uit het doorstromingfonds; P) Besluit van Gedeputeerde §taten van 29 april 1970, houdende instemming met wijziging van de bezoldigingsverordening 1970. Ten aanzien van punt C. merkt hij op, dat 'het presentiegeld van 1 vergadering betreft maar het al of niet ingaan op het verzoek gaarne aan de vergadering overlaat. Verder deelt hij nog mede, dat hoewel de stukken nog niet zijn ontvangen, de grondaankoop van J.Buijs, alsmede de ge meentebegroting 1969 en de gemeentebegroting 1970 met bij- béhorende bedrijfsbegrotingen eveneens door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd, welk laatst voor de eerste keer na zes jaar noodlijdendheid is,-dat hij byzonder verheugd noemt. Overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter worden de be handelde ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. een_gegeoR^h^)pelijke regeling "Affibulaiis^alenst Jfeglo De I22Ï2Ü12Ï geeft voorlezing van het betreffende prae- advies van B.W. Hij merkt op,, dat de voorgestelde wijziging overeenkomstig de afspraak met de andere gemeenten is en de geopperde be zwaren tegen het inschakelen van het ziekenhuis Bergen op Zoom, nog niet worden gezien* Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor stel van Burgemeester en Wethouders en conform het aangeboden concept tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling besloteno v Voorstjl van |jirgemeester en Wethouders tot__het_vaatgte.|len_ X§2:_ggft_kfggfjidleningenbegluit voor het tijdperk 1 juni tot Ha een korte toelichting van de Voorzitter wordt overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders en conform

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 35