Notulen van de openbare vergadering van de Raad der Gemeente Putte, gehouden op vrijdag 22 mei 1970, des avonds om 8 uur ten gemeentehuize. Aanwezig: J.R.C. de Light, wethouder, alsmede.de raads leden J.R. Sluijts, I„ Buijs, P.O. v. Linden, G.J.M. Suijkerbuijk en H.Bensbach. Afwezig wegens ziekte: H0 de Bruijn, wethouder. Voorzitter: J.A.M. Boudrie, burgemeester-secretaris. Notulist: L. Hendricks;, commies ter secretarie. I 0pexx±ng Be Voorzitter opent de vergadering met gebed en heet alle aanwezigen, waaronder een grote schare op de publieke tribune, hartelijk welkom. Hij hoopt dat de publieke belangstelling niet tot deze vergadering beperkt zal blijven maar zich in de toekomst zal doorzetten. Hij deelt mede, dat bericht van verhindering is in gekomen van wethouder de Bruijn, die van het begin van deze week ziek is, en het stellig de algemene gedachten- g ang van de vergadering is om wethouder de Bruijn een spoedige beterschap toe te wensen. Hij merkt op, dat het een lange agenda is en stelt vervolgens aan de orde: 11 ~S§ÏËiêiiiBS_notulen_raadsvergaderingen van_9 en 27 a£ril_1970. Zonder hoofdelijke stemmen worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. De Voorzitter geeft vervolgens voorlezing van de onder- genoemde tevens op de agenda vermelde ingekomen stukken: a) Arrest van de Hoge Raad inzake het beroepschrift in cassatie van L.P. Simons tegen de uitspraak van het ge rechtshof te s-Hertogenbosch -betreffende de aanslag bouwgrondbelasting voor 1968;

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 34