-2- 9.voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van plantsoenen in Oost. (16e wijziging 1970) 10.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het afsluiten van een geldlening met het bestuur van de fanfare "de Volharding" voor de aanschaffing van muziekinstrumenten. 11.Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet voor verbetering van de Canadalaan17e wijz„<70) 12.Voorstel van burgemeester en wethouders, advies van de commissie ad hoe, alsmede nota van de burgemeester betreffende de bouwgrondbelasting 1966. 13.Voorstel van burgemeester en wethouders en het advies van de commissie ad hoe inzake plaatselijke belastingen inzake intrekking rioolbelasting, geheven van perceeleigenaren aan de grens, wier percelen zijn aangesloten op het Belgisch rioleringsstelsel. 14.Advies van de commissie ad hoe inzake plaatselijke belastingen aan de gemeenteraad betreffende wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een rioolbelasting. 15.Advies van de commissie ad hoe inzake plaatselijke belastingen aan de gemeenteraad betreffende de trottoiraanlegbelasting. ,16.Advies van de commissie ad hoe inzake plaatselijke belastingen V aan de gemeenteraad betreffende wijziging van de legesverorde- ning Jto ry a -! I*) 'W IbLu 1 A.'6-1 Jut -? 1 1 j,. -ni-Mi L, w V f^..d3..S^"ontor3aar^troftqnao.wijBlging van ao rlooltclaciting. 318.Besloten zittingV^y 19.Voorstel van burgemeester en wethouders tot toewijziging van 8 bejaardenwoningen in de Tulpstraat. 20.Rondvraag. 21.Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 33