AGENDA 1Opening 2Vas (..stelling notulen raadsvergaderingen van 9 en 27 april 1970. 3.Ingekomen stukken. a.Arrest van de Hoge Raad inzake het beroepschrift in cassatie van E.P.Simons tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-Hertogenbosch betreffende de aanslag bouwgrondbelasting voor 1968. b.Scnrijven van het aktiecomité oprichting monument in Wervik houdende verzoek tot beschikbaarstelling presentiegeld voor oprichting van dit monument. c.Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 april 1970, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten tot aankoop van grond van P. en J.Joosen,M.Dekkers en Erven Hendrickx-Thomas d.Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 april 1970, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten tot verkoop van de woning wetwoningen aan J.Cleeren en J.Dingemans. e.Besluit van burgemeester en wethouders tot het verlenen van uitkeringen uit het doorstromingsfonds. f.Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 april 1970 houdende instemming met wijziging van bezoldigingsverordening 1970. 4.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling "Ambulancedienst Regio Bergen op Zoom" d.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een kasgeldleningenbesluit voor het tijdvak 1 juni tot 1 september 1970. 6.Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtenaren reglement voor de Ambtenaren in dienst der gemeente Putte N,B.(7e wijziging) 7.Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van trottoirs aan de TulpstraatBreestraatNarcisstraat en ligusterstraat 14e wijziging 1970). 8.Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van trottoirs en parkeerhavens en verharding van een gedeelte van de doorbraak langs de parkeerplaats in Oost.15e wijziging 1970)

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 32