GEMEENTE PUTTE (N.-B.) Aan de Heren leden van de Raad der gemeente PUTTE (N.B.) Putte HB18 mei 1970 Edelachtbare Heren, Hierbij heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, welke zal worden gehouden °P vrijdag 22 mei a.s. 's-avonds om 8.00 uur in de raads zaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor u ter inzage gedurende de volgende uren: woensdag, donderdag en vrijdag van 9-12 en 2-5 uur, dins dag en donderdag eveneens van 19^30 tot 21.30 uur. De burgemeester van Putte N.B

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 31