-3- zou zijn, dat de bouwgrondbelastingverordening zal komen te vervallen het geen probleem was. Het raadslid Bensbaoh stelt, dat Suijkerbuijk op een andere vorm van belasting niet rekend en men de zaak beter zeker kan stellen door het in de aankoopprijs op te nemen. Het raadslid van Linden merkt op, dat Suijkerbuijk toch maar 15.000,-- vraagt. Het raadslid Suijkerbuijk zegt, dat als 18,200,— wordt be taald er verder in de toekomst ook geen moeilijkheden ont staan. Het raadslid Bensbaoh merkt op, dat er wel meer aankopen met aanvullende voorwaarden zijn gedaan, waardoor in feite de koopsom werd verhoogd. De Voorzitter merkt op, dat men het bedrag ook kan zien als 15.000,— grond en opstallen en 3.200,— als schadever goeding. Het raadslid Bensbaoh acht het wel wenselijk, dat aan Suijker buijk alles wordt toegelicht en daarbij tot uitdrukking komt dat alle lasten voor zijn rekening zijn. Wethouder de Brui,in merkt op, dat alles is op te nemen in de betreffende transportakte. De Yoorzitter vraagt of de vergadering nu al kan besluiten tot al of niet aankoop. Hij zegt, dat na het verkrijgen in eigendom van het perceel van gemeentewege de zaak netjes kan worden opgeknapt en een belangrijke verbetering van de uit zicht shoek kan worden uitgevoerd. Het raadslid Buijs vraagt of van de provincie nog een bij drage is te verwachten. De- Yoorzitter antwoordt, dat de provincie momenteel geen bijdragen in de aankoop van panden ter verbetering van uit- zichtshoeken op de provinciale weg meer verleend. Hij zegt, dat het wel is te proberen of de provincie hier geen ander standpunt wil innemen. Hij zegt verheugd te zijn, dat deze aankoop zo kan worden opgelost. Zonder hoofdelijke stemming wordt met de voorgestelde aan koop voor een totaalbedrag van 18.200,-akkoord gegaan. Hiets meer aan de orde zijnde, wordt met instemming van de vergadering terug in openbare vergadering overgegaan. Aldus vastgesteld in de besloten vergadering 'van de raad der gemeente Putte op De Wethouder, De Yoorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 30