Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Putte, gehou den op donderdag 19 februari 1970, des avonds om 8 uur ten gemeentehuize. Aanwezig;H,de Bruyn en J.R.de Light, wethouders, alsmede de raadsleden L.Buys, G.J.M.Suykerbuyk, P.C. van Linden, H.Bensbach en J.R.Sluyts. Voorzitter: J.A.M.Boudrie, burgemeester -secretaris. Notulist: P.Hendriks, commies ter secretarie. I.Opening. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij merkt op, dat het de eerste vergadering van het nieuwe jaar is, die wel wat is uitgelopen en hoopt dat 1970 voor de inwo ners en voor de gemeente even voorspoedig als het afgelopen jaar mag zijn. Hij zegt dat ook in 1969 de zeer geleidelijke groei van de gemeente zich heeft voortgezet en de bevolking met ruim tien procent is toegenomen en de verwachtingen qijn dat 1970 daar niet bij achter zal blijven. Vervolgens stelt hij aan de orde: II.Vaststelling notulen raadsvergadering van 29 december 1969. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. ■II.Ingekomen stukken. De Voorzitter geeft voorlezing van ondergenoemde tevens op de agenda vermelde ingekomen stukken: a.Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 4 februari 1970 G nr,339540, houdende goedkeuring van de 4e begrotingswijziging 1969; b.Idem van 4 februari 1970 G.nr,339539, houdende goedkeuring van de 5e be grotingswijziging 1969; c.Idem van 4 febr.1970 G.nr.339802, houdende goedkeuring van de 6e begroting wijziging 1969; d.Idem van 4 febr.1970 G. nr,344787, houdende goedkeuring van de 11e be grotingswijziging 1969; eIdem van 4 februari 1970 G.nr.344789, houdende goedkeuring van de 12e begrotingswijziging 1969; fIdem van 4 febr.1970 G.nr,344788, houdende goedkeuring van de 13e be grotingswijziging 1969; g.Idem van 4 febr.1970 G.nr.339803, houdende goedkeuring van de 7e bepro- tingswijziging 1969; h.Schrijven^van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 jan,1970 G.nr33253.0houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop grond aan L.Burremans; i.Idem van 28 jan.1970 G.nr,356401, houdende goedkeuring raadsbesluit verkoop grond aan J.van Gils; jIdem van 28 jan.1970, G.nr.354674, houdende goedkeuring raadsbesluit verkoop grond aan J.Janssen; k.Idem van 4 febr, 1970 G.nr.355920, houdende salarismaatregelen burge meesters, secretarissen, ontvangers en ambtenaren ter secretarie per 1 gan.1970; i.Idem van 21 jan.1970, G.nr.354982, houdende goedkeuring van het raads besluit grondverkoop aan G. Hölscher; m.Idem van 21 jan.1970, G.nr.354983, houdende goedkeuring raadsbesluit grondverkoop J.Ruygers; n.Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 17 dec.1969 houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 3 december iyt>9, betreffende rekening-courant overeenkomst 1970 met de Boerenleen bank te Ossendrecht; o.Idem van 30 dec.1969, G.nr.353525a, houdende goedkeuring van het raads besluit van 3 dec.1969, betreffende rekening-courantovereenkomst 1970 met de N.V.Ned.Credietbank; p.Idem van 17 dec.1969, G.nr,353538, houdende goedkeuring raadsbesluit van 3 dec,1969, betreffende vaste geldlening met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten te s-Gravenhage 9 'diens^van4waren7e°Goésf ^909houdenae bezoldigingsverordening keurings-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 3