-2- gevel door en voor de rekening van Suijkerbuijk zal geschie den; het slopen van de opstallen tot op de begene grond eveneens door Suijkerbuijk zal geschieden maar het vervoer van het puinafval en het verwijderen van de fundering ten laste van de gemeente zijn. Hij stelt, dat de vrijstelling van bouwgrondbelasting, waarbij in het midden gelaten wordt of het mogelijk is, onverkort is gehandhaafd. Hij zegt, dat het een bedrag van 3.200,— betreft. Hij stelt, dat de gemeente derhalve voor een bedrag van 18,200,eigenaar wordt. Het raadslid Suijkerbuijk vraagt of het zo ligt, dat als geen vrijstelling van bouwgrondbelasting kan worden ver leend, de aankoopprijs 18.200,— bedraagt. He Voorzitter antwoordt, dat het inderdaad zo is. Het raadslid Bensbach acht het wenselijk, dat alles in de notariële akte wel duidelijk en goed omschreven wordt. Het raadslid van Hinden informeert welke lasten in de voor lopige koopovereenkomst met "alle lasten" worden bedoeld. He Voorzitter antwoordt, dat het ondermeer de grondbelasting en alle zakelijke lasten zijn. Het raadslid van Hinden vraagt of het toch niet zo ligt en ook inkomstenbelasting'is, He Voorzitter antwoordt, dat het uitsluitend zakelijke en geen persoonlijke lasten betreft. Het raadslid Suijkerbuijk zegt, dat hem alles niet erg duidelijk is. Hij vraagt of het zo is, dat eerst 15.000,— en later nog 3.200,aan Suijkerbuijk is te betalen. He Voorzitter antwoordt, dat het uitsluitend over de bouw grondbelasting gaat. Het raadslid Sluijts vraagt of Suijkerbuijk dan buiten de rioölaanlegbelasting valt. Hij zegt, dat nu de moeilijkheid zich voordoet, dat het geen bouwgrond is en in feite ook geen rioolbelasting verschuldigd is. Het raadslid Bensbach. merkt op, dat het nu wel bouwgrond en geen rioölaanlegbelasting wordt. Het raadslid Suijkerbuijk meent, dat een duidelijke en goede omschrijving wenselijk is. Wethouder de Brui.jn vraagt zich af of vrijstelling van rioöl aanlegbelasting wel verantwoord is ten opzichte van andere gevallen. Het raadslid Bensbach zegt, dat het een rare vorm van be lastingbetaling is en andere personen direct de bouwgrond belasting moeten betalen, dat ergens niet billijk ligt. He Yoorzitter antwoordt, dat het bezwaar alleen tegen de heffing ineens is en tegen de betaling van normale riool belasting geen bezwaar bestaat en Suijkerbuijk dan gelijk als ieder ander ligt. Hij merkt verder op, dat het nu een haalbare zaak is en de realisering van een goed uitzicht op de gevaarlijke uitzichtshoek Hogebergdreef-Antwerpsestraat mogelijk wordt. Hij wijst tevens nog op het feit, dat tandarts van Tuyn en kapper Verrest niet moeten worden uit gekocht. Hij stelt, dat als nu niet tot aankoop wordt over gegaan men daarop de eerste vijftien jaar niet moet rekenen. Het raadslid Bensbach stelt, dat Suijkerbuijk nu welwillend tegenover de gemeente staat en die van haar kant het ook moet zijn. Het raadslid van Hinden zegt, dat eerst de belasting wel dient te worden verrekend. Wethouder de Light antwoordt, dat er in de voorgestelde vorm geen sprake van vrijstelling van bouwgrondbelasting meer is, waarvan anders heel de gemeente direct op$e hoogte is. Het raadslid Sluijts merkt op, dat als men ervan overtuigd

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 29