Beknopte notulen van de besloten vergadering van de Raad der gemeente Putte, gehouden op maandag 27 april 1970 des avonds omstreeks 20.45 uur ten gemeentehuize. Aanwezig: H.de Bruijn en J.R.C. de lightwethoudersalsmede de raadsleden B.C.van linden, G.J.M.Suijkerbuijk, H.Bensbach, J.R.Sluijts en L.J.Buijs. Voorzitter: J.A.M.Boudrie, burgemeester-secretaris. Notulist 1,Hendriks, commies ter secretarie. Na opening van de vergadering stelt de Voorzitter aan de orde I. Behandeling garantie-aanvragen woningbouwlening H.Martens, C.Jacobs en P.J.Gerris. De Voorzitter zegt, dat de betreffende stukken ter inzage hebben gelegen en vraagt of er op of aanmerkingen over zijn. Het raadslid Sluijts wijst op de leeftijd van 53 jaar van een der aanvragers. De Voorzitter antwoordt, dat door betrokkene 11.000,— aan eigen geld wordt ingebracht en de ouderdom beneden de wet telijke vastgestelde leeftijd ligt. Het raadslid Suijkerbuijk vindt de leef tijd ook wel iets aan de hoge kant maar daar tegenover de inbreng van betrok kene ook een behoorlijk bedrag. De Voorzitter zegt, dat men zich hier aan de feiten en voorschriften dient te houden. Het raadslid Bensbach vraagt zich af op grond waarvan men de aanvrage moet weigeren. Het inkomen van betrokkene is zijn inziens net een grensgeval. Wethouder de light merkt op, dat de eerste tien jaar ook een rijksbijdrage wordt ontvangen. Wethouder de Bruijn stelt nog, dat in het inkomen van be trokkene een waardevast pensioen zit. Zonder hoofdelijke stemming wordt met het verlenen van de betreffende garanties accoord gegaan. 11. Bespreking aankoop grond met opstallen van J.Suijkerbuijk- Hendriks. De Voorzitter zegt, dat hij dit punt even in bespreking wil brengen, maar de beslissing over al of niet aankoop mag aan houden tot een volgende vergadering. Hij deelt verder mede, dat al reeds eerder pogingen zijn aangewend om het betreffen de perceel grond met opstallen van Suijkerbuijk aan te kopen, die toen zijn mislukt» Thans doet het geval zich voor, dat de zoon van Suijkerbuijk een woning wil gaan bouwen op het meest oostelijk gelegen gedeelte van hetgrondperceel en daar voor om medewerking van de gemeente verzoekt en men nu ook niet meer onwillig tegenover verkoop van de grond aan de ge meente staat. Hij zegt, dat de gemeente aan de hand van de eerdere taxatie met een voorlopige koopovereenkomst, waarvan hij voorlezing doet, aan Suijkerbuijk een voorstel heeft gedaan.. Hij zegt, dat van de zijde van de heer Suijkerbuijk een tegenvoorstel is gedaan, waarvan hij eveneens voorlezing geeft. Bij het tegenvoorstel blijkt, dat de verkoop van het grondperceel gekoppeld is aan de bouwvergunning van de woning de verbouwing van de zuidgevel van het bewoonde pand van de heer Suijkerbuijk voor rekening van de gemeente moet ge schieden; het puinvervoer van de gesloopte opstallen eveneens voor rekening van de gemeente komt; de transportakte voor notaris Pikkers te Bergen op Zoom zal worden verleden; en vrijstelling van bouwgrondbelasting is te verlenen. De Voorzitter deelt verder mede, dat voor de aanvang van de raadsvergadering het tegenvoorstel met de familie Suijker buijk nader is besproken en enige wijziging heeft ondergaan. Ondermeer is overeengekomen, dat de verbouwing van de zuid-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 28