2 toegevoegd. Da voorlezing van het "betreffende prae-advies van B W wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en wethouders en conform het aangeboden concept-besluit het bedrag van de vergoeding voor het jaar 1969 vastgesteld op ƒ.5.283,63 en het verschil tussen het bedrag der definitieve vergoeding en het verleende voorschot op ƒ.1.283,63. Illb.Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de vergoeding ingevolge artikel 83 lid 2 bis der 1.0,Wet over 19697" Ook dit punt wordt met instemming van de vergadering aan de agenda toegevoegd» Da voorlezing van het betreffende prae-advies door de Voorzitter wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform het aangeboden concept-besluit de instand- houdingskostén voor het jaar 1969 vastgesteld op ƒ,160960,de door het schoolbestuur gedane uitgaven op ƒ.17.004,90 en het ver schil tussen het bedrag der vergoeding naar het gemiddeld aantal leerlingen en het bedrag der voorschotten op ƒ.560, Op voorstel van de Voorzitter wordt vervolgens met instemming van de vergadering overgegaan in besloten zitting». Nè. heropening van de vergadering stelt de Voorzitter aan de orde: IIIc.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het garanderen van RBDTB h'D AFLOSSING VAD HYPOTHECAIRE GEhDLEDIDGED(P.J.E,Gerris C.Jacobs en H.Martens,7 Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concept-beslui ten tot het garanderen van rente en aflossing van een door P.J.E. Gerris, ChJacobs en H0Martensaan te gane hypothecaire lening voor de bouw van een eigen woning in deze gemeente, besloten. IlIdpVoorstel van burgemeester en wethouders tot aankoop van grond en opstallen van Jc3uykerbu,yk - Hendriks. Zonder hoofdelijke stemming wordt tot aankoop van een zuidelijk gedeelte met opstallen van het perceel kadastraal bekend Gemeente Putte, sektie B nro2063, gelegen hoek Iiogenbergdreef - Antwerpse straat, ter grootte van circa 235 m2, van J.Suykerbuyk - Hendriks, wonende Antwerpsestraat 106 alhier, voor de som van f«18o000,en conform de voorlopige koopovereenkomst, besloten. IV» Sluiting. Diets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad 0p 22 mei I97O0 De «kethouder

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 27