Notulen van de spoedeisende openbare vergadering van de Eaad der gemeente Putte, gehouden op maandag 27 april 1970, des avonds om 8 uur ten gemeentehuizen Aanwezig:H.de Bruyn. en J.B.C»de Light, wethouders, alsmede de raads leden P.C»v.Linden, G-.J.M.Suykerbuyk, H.Bensbach, L.Buys en J.fi» Bluyts» Voorzitter: J.A.M.Boudrieburgemeester - secretaris. Notulist: L.Hendriks, commies ter secretarie. IOpening. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en heet alle aanwezi gen hartelijk welkom. Hij deelt mede, dat deze vergadering spoeds halve is belegd in verband met de voorlopige vaststelling van de gemeenterekening alsmede de rekeningen van het grondbedrijf en het wo ningbedrijf 1967, waarmede haast moet worden betracht en er ook van de zijde van de provinciale griffie op is aangedrongen. Vervolgens stelt hij aan de orde: II.Voorstel van burgemeester en wethouders tot voorlopige vast stelling van de gemeenterekening 1967 alsmede de rekeningen van BATEN en lasten en van kapitaalsinkomsten en - uitgaven over dat jaar van het grond- en van het woningbedrijf De Voorzitter zegt, dat de betreffende rekeningen door de des tijds uit de Eaad benoemde commissie zijn onderzocht en geeft vervolgens voorlezing van het bij de stukken ter inzage gelegde rapport en het daarop betrekking hebbende antwoord van het College van burgemeester en wethouders Hij merkt op, eerst de behandeling van de bedrijfsrekeningen en daarna.die van de gemeenterekening 1967 aan de orde te zullen stellen» Hij vraagt of er op of aanmerkingen of vragen zijn over de rekening van baten en lasten en van kapitaalsinkomsten en uitgaven 1967 van het grondbedrijf en van het woningbedrijf, en wie daarvoor het woord verlangt. Niemand van de vergadering wenst het woord. Vervolgens stelt hij aan de orde de voorlopige vaststelling van de gemeenterekening 1967 en vraagt wie van de raadsleden voor het maken van op of aanmerkingen of voor nadere toelichting het woord verlangt» Ook thans wenst niemand het woord» Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concepten tot de voorlopige vaststelling van de rekening van baten en lasten en van kapitaalsinkomsten- en uitgaven van het grondbedrijf en van het woningbedrijf 1967 en van de gemeenterekening 1967, besloten. Ingevolge het bepaalde in artikel 257 der gemeentewet onthielden de wethouders zich van stemming» III.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een extra subsidie aan de Stichting Putte ten behoeve van de organisatie van de bevrijdingsfeesten in mei 1970(15e begrotingswijziging1970 De Voorzitter geeft op dit punt een nadere toelichting. Hij zegt, dat 5 mei 1970 als nationale feestdag geldt en het vijfentwin tig jaar geleden is, dat Nederland werd bevrijd, en daardooraller- wege festiviteiten, worden gehouden. Hi-j stelt, dat de Stichting Putte, hier te? êileefeestaangelegenheden regelt, voor een passende viering de bij de stukken ter inzage gelegen begroting van ƒ.1»585, heeft opgesteld en om een extra subsidie verzocht. Voorgesteld wordt tot het verlenen van een extra subsidie van ƒ.1.000,— en tot de vaststelling van de daarop betrekking hebbende 13e begrotingswijziging 1970, te besluiten. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig besloten. lila»Voorstel van burgemeester en wethouders tot definitieve vast stelling van de vergoeding van een vakleerkracht nuttige handwerken over 1969. Met instemming van de vergadering wordt dit punt aan de agenda

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 26