GEMEENTE PUTTE (N.-B.) X Aan de Heren Leden van de raad der gemeente Putte N,B. Putte N.B, 23 april 1970, Hierbij heb ik de eer uit te nodigen tot het bijwonen van een spoedeisende openbare raadsvergadering welke zal worden gehouden op maandag 27 april aanstaande 's avonds om 8 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen ter inzage hedenavond van 19.30 - 21.30 uur en vrijdag en maandag van 9- 12 en van 2-5 uur. 1Opening. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot voorlopige vast stelling van de gemeente-rekening 1967 alsmede de rekeningen van baten en lasten en van kapitaalsinkomsten en - uitgaven over dat jaar van het Grond- en het Woningbedrijf. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een extra subsidie aan de Stichting Putte ten behoeve van de organisatie van de bevrijdingsfeesten in mei 1970. 4. Sluiting. De Burgemeester van Putte N..B AGENDA

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 25