Hij zegt zich persoonlijk ter plaatse vandaag nog op te hebben ge steld en van stank niets te hebben gemerkt, waarbij hij er met nadruk op wijst, dat het een momentopname van hem is geweestQ Hij stelt, dat het de uitvoering van een algemeen genomen raadsbesluit is en te hopen is dat het hele geval goed zal gaan funktioneren.Vervol gens geeft hij nog voorlezing van recente aantekeningen over de riool waterzuiveringsinstallatie van technisch ambtenaar van Poppelen. Met instemming van de vergadering wordt vervolgens overgegaan in besloten zittingo Na heropening van de vergadering stelt de Voorzitter aan de orde agendapunt XIV XIV.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het garanderen van rente en aflossing, van hypothecaire geldleningen.Th.JoMolint M0 0vBe eekE S chaef er s0 Lodewi j ksHW .heuss, E.M.P.Vq Acheley en en JoCoApM.Ruygers Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig, het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concept-beslui ten tot het garanderen van rente en aflossing van een door boven-ge- noemde aan te gane hypothecaire voor woningwetwoning aankoop »- (F»J.M«Lint en M.C.v.Beeck) en woningbouw (E.öchaefers, C.lodewijks, H.ïoDeuss, E.MoPov.Acheleyen en JPCA.M.Ruygersbesloten* XIXoSluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldusvastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeend te Putte op 22 mei 1970* De Methouder

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 24