8 - daarvan volgens hem bij de raad behoort, De Voorzitter antwoordtdat het geen gemeentewoningen maar woningen van de Stichting zijn, en die ook niet verplicht is om het aan de gemeente te vragen,Hij zegt,dat het door het College van B.&,W, als het verstrekken van een advies is en wordt opgevat.Hij merkt nog op, dat met de huurschuld van de woningen van de Stichting de gemeente geen bemoeienis heeft. Het raadslid Bensbach zegt,dat er verschillende opvattingen zijn en vraagt of het niet wenselijk is om een inventarisatie te maken van de bevoegdheden van de raad en die van B.&,W. -^e Voorzitter antwoordtdat volgens de gemeentewet het verhuren,ver pachten, enzovoort s van gemeenteeigendommen tot de competentie van de raad behoort Het raadslid-Bensbach stelt,dat hij op een en ander al eerder heeft geattendeerde ■°e Voorzitter zegt toe het te zullen laten nagaan. Ten aanzien van het opgemerkte, omtrent Nederlanders - Belgen zegt hij, dat bij de toewij zing van woningen wordt uitgegaan van de woonruimtelijst. Hij stelt, dat ook rekening is te houden met een zekere achterban en men blij mag zijn met de trek naar deze gemeenteOok voor de beleggers is de groei en bloei van Putte belangrijk te achten en men daar van ge meentezijde ook wat dienstbaarheid tegenover moet stellen. Hij zegt, dat het een kwestie van beleid is en de heer Bensbach bij de verdeling e,q, toewijzing van een groot kwantum woningen zelf gevallen heeft meegemaakt. Hij merkt nog op, dat de minder draagkrachtigen zoveel mogelijk tussen door aan een goedkope woning worden geholpen. Het raadslid van linden zegt naar aanleiding van het ontvangen schrij ven en verzoek van de voorzitter, thans niet in te willen gaan op de belastingverordeningen en begrip te willen tonen voor de moeilijkheden Hij stelt,' dat hij het echter wel op prijs stelt, dat de raadsleden die geen zitting hebben gehad in de betreffende/samengestelde belas tingscommissie, alle betreffende stukken zeker en minstens tien da gen, vóór de behandeling in de vergadering van de raad, ter bestude ring in. huis hebben® 1)6 Voorzitter antwoordt, dat er ruimschoots de verlangde tijd voor zal worden gegeven. Het raadslid van Linden vraagt hoever het staat met de parkeerruimte bijjde begraafplaats. -^e Voorzitter antwoordt, dat het door hem al besproken is met de heer Jansen van de Prov,Waterstaat maar er nog geen antwoord op heeft ontvangen® Hij zegt toe daarover nogmaals contact te zullen opnemen® Het raadslid van hinden vraagt verder hoe het staat met het cadaver- huisje De Voorzitter antwoordt, dat de kwestie met de direkteur van de op haaldienst Son is besproken en een regeling zal worden getroffen voor het ophalen van de cadavers en slachtafvallen aan huis® Een en ander zal nog worden geregeld en alle medewerking aan worden verleend,zodat het cadaverhuisje van de zomer buiten dienst kan worden gesteld. Het raadslid van linden merkt op, dat er praktisch iedere dag aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gewerkt en vraagt voor wiens rekening die kosten zijn. -^e Voorzitter antwoordt, dat de definitieve oplevering van de zuive ringsinstallatie nog niet heeft plaatsgehad. Het raadslid van linden zegt, 'dat aan de herstelling van de installa tie en apparatuur zelfs 4 5 dagen door-,Duitse technici is gewerkt. Op verzoek van de Voorzitter antwoordt -technisch ambtenaar van Poppe- len dat de kosten daarvan voor rekening van de Mabeg en de betreffen de aannemer zijn. Het raadslid van Linden merkt verder op, dat een rioolput aan de weg al drie keer omhoog is gesprongen waardoor beschadigingen aan wegdek en terrein zijn ontstaan, -^e Voorzitter antwoordt, dat het een overstort is waarvan het deksel automatisch omhoog gaat en voor meer gegevens en inlichtingen daarover het beste met de heer van Poppelen kan praten. Hij stelt, dat men er gens vertrouwen moet hebben en momenteel de rioolwaterzuiverings installatie goed draait hoewel alles nog niet geheel is opgelost.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 23