6 - Het raadslid Bensbach vraagt hoe in de toekomst dan de tekorten zijn te dekken* Hij stelt, dat nu voor de verenigingen of Stichting al met meer subsidie is te werken*Hij zegt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat de verenigingen voor een minimaal "bedrag van het noodgemeenschapshuis maken en vraagt of hier de Stichting niet moet proberen om de gebruiksvergoeding te verhogen en niet de indruk moet vlekken?,eil klopt uiteindelijk toch wel* Hij vraagt verder,hoe het dan straks met het nieuwe gemeenschapshuis moet 6 De Voorzitter antwoordt het met het opgemerkte volkomen eens te zijn. Hij zegt,dat het juist de reden is waarom de bouw van het nieuw ge meenschapshuis zolang blijft hangen en merkt op,dat de geëiste gym zaal het enorm duur maakt.Prijsstijgingen, en de eisen die gesteld worden scheppen moeilijkheden en besprekingen met de archi tect noodzakelijk.Hij zegt dat het er wel naar uitziet dat het hope lijk wei een haalbare kaart wordt. Een belangrijk punt acht hij de gymzaal waarvoor een uitkering van de gemeente naarmate het aantal klokuren geldt* Aan een goede exploitatieopzet is nog zwaar te dok teren. Hij stelt, dat het de eerste jaren een zeer moeilijke zaak is maar de bouw van het gemeenschapshuis noodzakelijk is* raadslid Bensbach zegt het met het naar vorengebrachte wel eens te kunnen zijn maar men de lasten ook moet kunnen opbrengen.De Yoor zitter antwoordt, dat het ergens wat mag kosten en als het lang aanhoudt een verantwoorde subsidie* Het raadslid Bensbach meent,dat de gebruikers toch minimaal een eigen bedrag moeten opbrengen. "Voorzitter zegt, dat er op het ogenblik nog geen definitieve cij fers zijn en men pogingen in het werk stelt om de zaak afgerond te krijgen, waar goede hoop voor is. Hij zegt als het zover is contact met de raad zal worden opgenomen. Het raadslid Bensbach vraagt of voor 1970 ook een aanvullend subsidie nodig is. De Voorzitter acht het niet uitgesloten. Het raadslid van linden merkt op, dat hij bij de stukken de kostenno- ta sociale lasten 1967 heeft gemist* De Voorzitter antwoordt, dat het oorspronkelijk is gezien als aangeno men werk, dat bij controle niet juist bleek, en dat derhalve voor 1968 en 1969 is gewijzigd* Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concepten tot het verlenen van een aanvullende subsidie over 1967 tot en met 1969 be sloten. XVI.Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit bestemmingsplan meldingsgebied natuurgebied gemeente Putte. Ha voorlezing van het betreffende prae-advies van B,&0W0 deelt de Voorzitter nog mede,dat de taak en de verantwoordelijkheid hier bij de gemeente berust en het thans een voorbereidingsbesluit is,dat la ter door een ontwerp-plan en de normale wettelijke procedure zal wor den gevolgd. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform het aangeboden concept-besluit, besloten te verklaren dat voor het meldingsgebied natuurgebieden in deze gemeente een bestemmingsplan wordt-voorbereid, XVII.Mededelingen. a.De Voorzitter deelt mede, dat de uitbreiding van de straatverlich ting en de herbestrating van de Ilogenbergdreef door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is goedgekeurd, b.Taakverdeling wethouders* Voorzitter geeft voorlezing van de bij de stukken ter inzage ge legde brief van aan de raad over de ingevoerde taakverdeling van de wethouders. Hij deelt verder mede, dat het hier een interne werkverdeling van het Ooilege van B.en W. betreft en het hem per-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 21