De "Voorzitter antwoordtdat de gemiddelde aankoopprijs op ongeveer ƒ.1,20 ligt en de grondpercelen pachtvrij worden geleverd. Hij zegt, dat het niet in de bedoeling ligt om de percelen te verpachten en daarover een gebruiker met hem al contact heeft gehad.Misschien kan het voorlopig in bruikleen worden gelaten» b»Grondperceel M.Hekkers. Ook hier geeft de Voorzitter voorlezing van het betreffende prae-ad- vies van B»&,W. Hij zegt, dat men geen taxatie-rapport heeft laten opmaken» Het raadslid Bensbach zegt het met het voorstel tot aankoop van het perceel wel eens te zijn maar dat niet te zijn met de opgestelde berekening van de voorstrook van het perceel. -^e Voorzitter antwoordt, dat het laatste een schrijffout is» coGrondperceel J.B.Joosen. Uit het voorgelezen prae-advies blijkt dat het de aankoop en ruiling van grond betreft» dGrondperceel P.Joosen. Na voorlezing van het betreffende prae-advies merkt de Voorzitter nog op, dat alle behandelde aankopen in het kader van het reeds eer der informeel besproken af te ronden bouwgebied geschieden. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concept- hesluiten tot aankoop van grondpercelen van de Erven Hendrickx,Thomas M0Dekkers,PoJoosen en van J»B»Joosen, deze laatste gepaard met een kleine ruiling,besloten» XIIIqVoorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van 2 ge- meentewoningen (J.CIeeren,Pastoor de Witstraat 16, en Bingemans, Bostbaan 22)» Zonder 'hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concept-be sluiten tot verkoop van de woningwetwoning Pastoor de Witstraat 16 en Postbaan 22, aan de huurder-bewoners J.B»01eeren en Bingemansres pectievelijk voor de door de Minister van Volkshuisvesting bepaalde overdrachtsprijs van respectievelijk #21 ,,600,-- en /«22.498, besloten» XIV»Op voorstel van de Voorzitter wordt met instemming van de vergade ring dit agendapunt, dat te behandelen is in besloten zitting, ver schoven tot n& de rondvraag» XV»Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van aan vullende subsidie ten behoeve van de exploitatie van het noodge- me.enschapsh.uis. "Voorzitter deelt mede, dat de bouwplannen van een gemeenschaps-r huis veel vertraging en veel problemen oproepen waardoor het nood- gemeenschapshuis al drie jaar moet meedraaien» Hij geeft vervolgens voorlezing van het betreffende prae-advies van B»&»W» Hij deelt verder mede, dat het was te voorzien, dat het noodgemeenschapshuis tekorten zou opleveren en het onderhavige voorstel dan ook moet worden gezien in het algemeen belang en men zich nog gelukkig mag prijzen, dat een Stichting bereid is gevonden om de exploitatie van de gemeente over te nemen» Het raadslid Bensbach stelt, dat men nu met het feit zit en vraagt hoe gedacht wordt om dat nog goedgekeurd te 'krijgen» Be Voorzitter antwoordtbegrotingswijzigingen vaststellen en indie nen en dan trachten die goedgekeurd te krijgen bij G.S# Hij wijst op de oude chaotische toestand met gebruik en vergaderen van en in het gemeentehuis en de destijds gekoesterde wens het noodgemeenschaps huis na een tweetal jaren te kunnen bestemmen voor gemeentewerken. Hij zegt er geen zwaar hoofd in te zien en prijst de Stichting,waarin je als altijd steeds dezelfde gezichten tegenkomt.Hij merkt op,dat het noodgemeenschapshuis maar beperkte mogelijkheden biedt, en het alleen voor de jeugd en de bejaarden bruikbaar is, en het dus een noodsituatie is»

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 20