4 - Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van het ge vraagde krediet en conform de aangeboden concept-wijziging tot de vaststelling van de daarop betrekking hebbende 10e begrotingswijzi ging 1970, besloten. XI.Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de aanschaffing van een boekhoud machine 0 1 1 e wijziging 1970)» Ook hier geeft de Voorzitter voorlezing van het betreffende prae- advies van B.&.W.waaruit blijkt dat een afgerond bedrag van ƒ.18.000,benodigd is. Hij deelt verder mede, dat de huidige boek houdmachine een bron van ellende is en zowel het Verificatiebureau als de provinciale griffie de aanschaffing van een nieuwe boekhoud machine noodzakelijk acht® Het raadslid Bensbach vraagt of er nog een inruilbedrag voor de oude machine is. De Voorzitter antwoordt dat de machine verouderd en uit de tijd is en de betreffende firma de nodige concessies in de vorm van eerste gratis levering van formulieren enzovoortsin deze dus giften in natura. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen 'van het beno digde krediet en conform de aangeboden concept-wijziging tot de vast stelling van de 11e begrotingswijziging 1970, besloten. XII0Voorstel van burgemeester en wethouders tot aankoop van gronden. a.Grond'percelen Erven Hendrickx - Thomas Voorzitter geeft voorlezing van het betreffende prae-advies van B.&.W.9 Hij zegt, dat het een aankoop uit openbare veiling is en de raadsleden daarover per brief heeft ingelicht en dat men de percelen op het ogenblik niet direct nodig heeft Het raadslid Suykerbu.yk vraagt wanneer de grondpercelen zijn aangekocht en op welke dag daarvan bij brief aan de raadsleden is kennisgegeven. Voorzitter antwoordtdat bij openbare veiling direct de beslis sing tot -al of niet aankoop moet vallen en het volgens de wet kan. Het raadslid Suykerbuyk zegt tegen de aankoop geen bezwaar te hebben maar wel tegen de late kennisgeving. Hij stelt, dat de raadsleden het toch niet van de straat moeten horen, dat hij niet prettig vindt •^e Voorglitter geeft toe, dat het bericht inderdaad te laat was. Het raadslid Suykerbu.yk zegt,dat alle raadsleden over telefoon be schikken. De Voorzitter antwoordtdat het hem door de drukte van werk even is ontgaan zoals hij ook in de' brief vermeld heeft, en het toch regel matig zo is, dat men'vooraf bericht krijgt. raadslid van hinden vraagt of het voor de raadsleden ook een ge heime zaak was. De Voorzitter antwoordt, dat het helemaal niet het geval is. Hij zegt,dat de berichtgeving,waarop dezelfde dag nog is geattendeerd en over gesproken is, wat is blijven hangen.Hij zegt, dat men in de bevoegdheid en in B.&.W.vertrouwen dient te stellen en men het geheim houden niet in twijfel moet trekken.Hij stelt,dat het hier een openbare veiling was. Het raadslid van binden uit de veronderstelling,dat hij persoonlijk bij interesse voor bijvoorbeeld, het perceel grond aan de Heidestraat, hij onwetend dan de prijs voor de gemeente zou hebben kunnen op drijven. ■^e Voorzitter antwoordtdat het ook andersom het geval kan zijn en de gemeente is aangewezen ofa een zogenaamde stroman. Het raadslid van Linden zeg^t, dat de belangstelling van de gemeente wel duidelijk bleek uit de aanwezigheid van vier raadsleden.Hij vraagt hoelang de percelen grond ongebruikt moeten blijven liggen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 19